АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практичні завдання. Задача № 1. Громадянин Петров вирішив заснувати приватне підприємство

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 12. Виконайте завдання

Задача № 1. Громадянин Петров вирішив заснувати приватне підприємство. Державна адміністрація, до якої звернувся Петров із необхідними документами, відмовила в реєстрації підприємства, посилаючись на недостатність розміру статутного фонду, передбаченого установчими документами підприємства. Петров не поголився і звернувся до суду із заявою про спонукання державної адміністрації здійснити реєстрацію приватного підприємства.

Питання:

1. Які обов'язкові реквізити статуту приватного підприємства?

2. Яким законодавчим актом визначений мінімальний розмір статутного фонду приватного підприємства? Чи потрібний взагалі статутний фонд підприємству?

3. До якого суду звернувся Петров? Чи виграє він справу?

Задача № 2. Вирішивши заснувати приватне підприємство громадянин Санін зібрав усі необхідні документи і подав до органу реєстрації. Але працівник держадміністрації відмовився прийняти документи, мотивуючи це тим, що офіційну назву підприємства — "Інтернсшил Фуд Компані — у порушення ст. 37 Закону "Про мови в Українській РСР" утворено і подано не українською мовою.

Питання:

1. Які документи слід подати для реєстрації приватного підприємства? Який порядок подання документів па реєстрацію?

2. Якою мовою було подано назву підприємства?

3. Що можна поражити Саніну в цій ситуації?

Задача № 3. Для отримання дозволу на виготовлення гербової печатки державний науково-дослідний інститут "Укренергопроект" звернувся до місцевого відділу внутрішніх справ. Але йому було відмовлено у видачі дозволу із посиланням на те, що печатку із зображенням Державного герба України можуть використовувати тільки органи державної влади та управління (наприклад, Міністерство палива та енергетики України, до відання якого належить вищезазначений інститут).

Питання:

1. Які органи можуть використовувати зображення Державного герба України?

2. Чи правомірна відмова місцевого відділу внутрішніх справ?

Задача № 4. Для того, щоб мати можливість займатися ломбардними операціями, товариство з обмеженою відповідальністю подало документи для перереєстрації у повне товариство. Працівник державної адміністрації висунув вимоги щодо надання довідки банку про сплату кожним учасником не менш як 30% внеску до статутного фонду.

Питання:

1. Які документи полаються для перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності?

2. Яким документом може бути підтверджено розмір статуї ного фонду діючого підприємства?

3. Чи правомірна вимога працівника державної адміністрації?

Задача № 5. У 1995 р. було створено і зареєстровано в установленому порядку товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія". У серпні 2000 р. у товариства виникла необхідність внести зміни до установчих документів, пов'язані із зміною його місцезнаходження, прийняттям до складу учасників нових осіб та виходом кількох осіб зі складу учасників. Були зібрані всі необхідні документи і подані для реєстрації змін. Проте районна державна адміністрація відмовила у прийнятті документів, висунувши вимоги щодо обов'язкової перереєстрації товариства і збільшення статутного фонду до величини, еквівалентної 625-ти розмірам мінімальної заробітної плати.

Питання:

1. Який мінімальний розмір статутного фонду передбачений законодавством для товариств з обмеженою відповідальністю?

2. Чи правомірні вимоги державної адміністрації шодо проведення перереєстрації товариства та збільшення розміру його статутного фонду?

3. Чи є підстави для розгляду спору в господарському суді?

Задача № 6. Між фірмою "АСТА" (замовником) та товариством з обмеженою відповідальністю "Верона" (підрядником) була укладена угода про розробку конструкторської документації- Як з'ясувалося пізніше, на момент укладення цієї угоди державну реєстрацію товариства не було здійснено, проте зобов'язання за угодою були виконані товариством після його державної реєстрації: конструкторську документацію передано замовникові на підстані відповідного акта і вартість відповідних робіт замовником оплачено.

Державна податкова інспекція звернулася до суду з позовом про визнання недійсною угоди, посилаючись на укладання цієї угоди до моменту державної реєстрації товариства і вважаючи її такою, що суперечить інтересам держави і суспільства.

Питання:

1. З якого моменту товариство з обмеженою відповідальністю набуває прав юридичної особи?

2. Які правові наслідки укладення угод до моменту державної реєстрації? Яке значення має в ситуації, що розглядається, факт виконання товариством угоди після державної реєстрації?

3. Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 7. У квітні 1999 р. було зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Тема" із оголошеним статутним фондом у розмірі 50 тис. грн. На момент реєстрації товариства фактично було внесено 20 тис. грн. У лютому 2000 р. засновники товариства прийняли рішення про зменшення статутного фонду до розміру часток, що були фактично внесені ними. Оформивши необхідні документи, засновники звернулися до місцевої державної адміністрації. Але працівник органу реєстрації відмовився зареєструвати зміни до установчих документів, висунувши вимоги про внесення спершу всієї оголошеної суми.

Питання:

1. Який мінімальний розмір статутного фонду передбачено для товариств з обмеженою відповідальністю?

2. За яких умов можна зменшувати розмір статутного фонду?

3. Чи правомірна відмова працівника державної адміністрації? Що можна порадити засновникам?

Задача № 8. У 2001 р. під час перевірки діяльності підприємства, що здійснювало оптовий продаж фотоапаратів, плівок та інших фотоматеріалів, податковий інспектор виявив, що зазначена діяльність здійснювалася без ліцензії на оптову торгівлю нелродо-воіьчими товарами. Згодом податкова інспекція подала позов до господарського суду про визнання всіх укладених підприємством угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ним за цими угодами.

Питання:

1. Чи мають право органи податкової служби перевіряти наявність ліцензій та подавати позови до підприємств про визнання укладених без наявності ліцензій договорів недійсними?

2. Чи правомірні вимоги податкової служби про необхідність придбання ліцензії на оптову торгівлю фотоапаратами та відповідними матеріалами?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд?

Задача № 9. Громадянин Павлов, маючи відповідний фах і зареєструвавшись як суб'єкт підприємницької діяльності, уклав договір із фірмою "Еко" на розробку проектної документації на об'єкт, який мав бути збудований фірмою. Податкова інспекція подала позов про визнання договору недійсним, мотивуючи цс тим, що у Пав-лова немає ліцензії на зайняття будівельною діяльністю, в тому числі на виконання проектних робіт для будівництва. Крім того, у позові вона просила стягти з Павлова всі кошти, що були отримані ним за договором, в доход держави. Фірма "Еко" проти позову заперечувала, посилаючись на тс, шо договір має бути визнаний недійсним згідно зі ст. 48 Цивільного кодексу УРСР як такий, що не відповідає вимогам закону. Тому сторонам (тобто фірмі "Еко") повертаються, зокрема, всі кошти, отримані їх контрагентами за недійсною угодою.

Питання:

1. Який порядок отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності? Чи підлягає ліцензуванню будівельна діяльність, якою займався громадянин?

2. Які наслідки настають у разі укладення угоди в межах господарської діяльності, що потребує ліцензування, без наявності ліцензії?

3. Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 10. Приватний підприємець Грушин здійснював продаж спортивних товарів населенню. Готівкових коштів він не приймав, а виписував рахунок, за яким покупець сплачував обумовлену суму через Ощадбанк. Торговий патент він не придбав. Податкова інспекція оштрафувала Грушина за те, що він здійснював торговельну діяльність без патенту. Грушин не погодився і звернувся до господарського суду.

Питання:

1. У яких випадках придбання патенту на здійснення торговельної діяльності є обов'язковим?

2. Чи мав приватний підприємець право звертатися із позовом до господарського суду?

3. Яке рішення має прийняти суд? Обгрунтуйте свою відповідь.

Задача № 11. Акціонерне товариство "Будинок побуту "Столичний" з початку нового року перейшло на спрощену систему оподаткування за єдиним 6-тивідсотковим податком. Під час чергової перевірки працівники податкової інспекції оштрафували АТ за відсутність торгового патенту на надання побутових послуг, АТ звернулося до господарського суду.

Питання:.

1. Який порядок патентування підприємницької діяльності? Які послуги відносяться до побутових?

2. Які штрафні санкції передбачені законодавством за здійснення діяльності без патенту?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд?

Задача № 12. Рішенням районної податкової інспекції на спільне підприємство "Кафе "Сервіс", якому належав будинок із розташованими у ньому магазином і кафе, було накладено штрафні санкції за здійснення торговельної діяльності без патенту. Підприємство звернулося ло суду із позовом про визнання недійсним рішення податкового органу. Представники підприємства вважали, що звинувачення ДНІ у відсутності торгового патенту на кафе, яке розташоване в одному приміщенні з магазином, є безпідставним, адже магазин і кафе знаходяться в одному будинку, зареєстровані як одна торговельна точка одного суб'єкта підприємницької діяльності. Податківці позов не визнали, посилаючись на те, шо для здійснення торговельної діяльності в магазині та кафе, які займають два окремих приміщення (мають два окремих входи) і займають дві торговельні зали у різних частинах однієї будівлі, хоч і знаходяться в одній будівлі, слід придбати два торгових патенти: окремо для магазину і окремо для кафе.

Питання:

1. Яка торговельна діяльність підлягає патентуванню?

2. Чи можна вважати магазин і кафе структурними підрозділами СП? Чи має не правове значення?

3. Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 13. Підприємство, що займалося виробництвом предметів з кольорового скла, напередодні Нового року вирішило орендувати кіоск у центральній частині міста та протягом 1—2 днів здійснювати продаж ялинкових прикрас власного виробництва. Оскільки продавати прикраси передбачалося населенню за готівкові кошти, підприємство звернулося до місцевої податкової інспекції із заявою про видачу короткотермінового торгового патенту. Але працівник податкової служби відмовив підприємству у видачі патенту, посилаючись на те, що короткотерміновий патент видасться лише для проведення ярмарків і виставок-продажів. Підприємство звернулося до господарського суду.

Питання:

1. Який порядок придбання і видачі короткотермінового патенту?

2. Де міститься застереження про те, що короткотерміновий патент видається лише для проведення ярмарків і виставок-продажів?

3. Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 14. Фізична особа, зареєструвавшись як суб'єкт підприємницької діяльності, почала займатися наданням різноманітних послуг населенню. Оплата за послуги здійснювалася за готівкові кошти. Під час чергової перевірки працівники податкової служби попередили громадянина, що він повинен відкрити поточний рахунок у банку, куди здавати всі отримані готівкові кошти. Підприємець звернувся за консультацією до представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Питання:

1. Якими актами законодавства регламентується порядок відкриття рахунків фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності?

2. Чи передбачено законодавством обов'язкове відкриття рахунків фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності?

3. Яку відповідь отримає громадянин? Чи мають право співробітники представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва давати подібні консультації?

Задача № 15. Отримавши відповідну освіту, зареєструвавшись як суб'єкт підприємницької діяльності і придбавши ліцензію, громадянин почав надавати послуги лікувального масажу. З огляду на те, що він не мав необхідного приміщення, він надавав послуги вдома у замовника. Кошти, отримані як плату за надання відповідних послуг, він відображав у книзі обліку.

Податкова інспекція під час перевірки підприємця оштрафувала його за проведення розрахунків із споживачами без застосування реєстратора розрахункових операцій (каси). Підприємець звернувся до суду.

Питання:

1. Яка відповідальність передбачена за нспроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій?

2. Розрахункові операції за якими послугами дозволено проводити без застосування реєстраторів розрахункових операцій? Чи належить надання медичних послуг до такої діяльності?

3. Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 16. У результаті господарської діяльності із виробництва взуття військова частина зазнала збитків. Майна, закріпленого за нею, не вистачало для розрахунку з кредиторами, тому вони вирішили звернутися за відшкодуванням до Міністерства оборони, у віданні якого знаходилась частина.

Питання:

1. Чи мала право військова частина займатися господарською діяльністю?

2. Який правовий статус майна військової частини?

3. Чи несе Міністерство оборони відповідальність за зобов'язаннями військової частини у разі нестачі коштів у неї як суб'єкта господарської діяльності?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)