АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 10. Договори на виконання робіт та надання послуг

Читайте также:
 1. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 4. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 5. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 6. Автоматизація виконання обчислень
 7. Автоматизація робіт за допомогою Mathcad.
 8. Агентський договір: зміст, виконання та припинення
 9. Адміністративна процедура при надання адміністративних послуг.
 10. Алгоритм діагностики і надання допомоги хворим з політравмою на догоспітальному етапі
 11. Алгоритм надання допомоги хворим з пошкодженням хребта і спинного мозку на догоспітальному етапі
 12. Аудит нарахування внесків до фондів на заробітну плату

 

Поняття та види договорів на виконання робіт та надання послуг. Договір підряду. Договір підряду па капітальне будівництво.

Транспортні договори. Система та види перевезення вантажів, їх правове регулювання. Поняття і види договору перевезення вантажів. Підстави припинення договору перевезення вантажів. Відповідальність за порушення умов договору перевезення. Комерційні акти та порядок їх складання. Інші транспортні договори. Договір перевезення пасажирів і багажу. Договір транспортної експедиції.

Договір страхування. Правове регулювання страхової діяльності У підприємництві. Види договору страхування. Права й обов'язки сторін за договором страхування.

Правове регулювання розрахункових та кредитних відносин у підприємницькій діяльності. Договір позики та кредитний, договір. Розрахункові відносини. Договір банківського рахунку. Депозитний договір. Договір доручення. Договір комісії. Доіовір консигнації. Договір схову.

 

Тема 11. Зобов'язання про сумісну діяльність. Договори про створення юридичної особи

 

Договори про сумісну діяльність. Склад майна і порядок здійснення внесків учасниками сумісної діяльності.

Установчий догоЕір про створення юридичної особи. Права й обов'язки сторін за установчим договором.

 

Тема 12. Право промислової власності

Поняття промислової власності. Законодавство України про за--ист прав промислової власності. Правова охорона винаходів, ко-риспих моделей та промислових зразків. Охорона прав па знаків для товарів та послуг. Фірмове найменування. Ліцензійні договорі; та договори на передачу права власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знаки для товарів і послуг. Охорона інших об'єктів промислової власності. Раціоналізаторсвкі пропозиції. Сорти рослин. Зазначення походження товару. Топографії інтегральних мікросхем.

 

Тема 13. Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні

Поняття та значений економічної конкуренції. Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері економічної конкуренції. Поняття і види монополістичних правопорушень ц, відповідальність за їх вчинення." Економічна концентрація суб'єктін господарювання: поняття, зміст та форми контролю за її здійсненням. Поняття та прояви недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності. Недобросовісна реклама. Відповідальність за здійснення недобросовісної конкуренції. Правові засади регулювання діяльності суб'єктів природішх монополій.

 

Тема 14. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності

Загальні положення про зовнішньоекономічну діяльність у сфері підприємництва. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Валютне регулювання і валютний контроль. Особливості вирішення зовнішньоекономічних спорів. Міжнародний комерційний арбітраж.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)