АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практичні завдання. Задача № 1. У 1993 р. компанія "Хуго Босс АГ" зареєструвала в Міжнародному бюро Світової організації інтелекіуальної власності знак для товарів та

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 12. Виконайте завдання

Задача № 1. У 1993 р. компанія "Хуго Босс АГ" зареєструвала в Міжнародному бюро Світової організації інтелекіуальної власності знак для товарів та послуг "Baldessarini HUGO BOSS” для товарів 34-го класу Міжнародної класифікації товарів та послуг "Тютюн; приналежності для паління; сірники" із строком дії міжнародної реєстрації 20 років. В Україні цей знак було взято під охорону з 20 липня 1993 р.. а відомості про початок його дії було опубліковано 18 жовтня 1993 р. У травні 1999 р. компанія "Реемстма Сигареттен-фабрикен Гмбх" подала позов до компанії "Хуго Босс АГ" (третя особа на стороні відповідача — Державне патентне відомство України) із вимогами про дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації знака для тоиарів 34-го класу Міжнародної класифікації товарів та послуг та про зобов'язання Державного патентного відомства України повідомити про не Міжнародне бюро Світової організації інтелектуальної власності. Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, шо компанія "Хуго Босс АГ" протягом тривалого часу не використовує в України зареєстрований товарний знак. Власне ж реєстрацію товарного знака, на думку позивача, було здійснено для того, щоб перешкодити використанню марки " BOSS " для тютюнових виробів.

Питання:

1. Чи має обмеження строк, по закінченні якого дію свідоцтва на товарний знак, що не використовується на території України, може бути припинено в судовому порядку? Що вважається використанням товарного знака?

2. Чи є правомірним встановлення необхідності використання власником свого майна (товарного знака)? Як у цьому контексті можна охарактеризувати дії компанії "Хуго Босс АГ"?

3. Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 2. Виробник чаю марок "Lipton", "Dilmah" та "Міlford" — компанія "Оstfriesische Теє Laurens Spethmann" — подала заявку на поширення міжнародної реєстрації вищезазначених товарних знаків на територію України. Незважаючи на те, що ці знаки було зареєстровано на ім'я виробника ще за часів колишнього СРСР, а строк дії реєстрації ще на закінчився. Державне патентне відомство України відмовило заявникові в поширенні міжнародної реєстрації, посилаючись на те, шо на ці товарні знаки вже подано заявку на ім'я дистриб'ютора компанії — товариства з обмеженою відповідальністю "Зовнішньоторговельна фірма "Мономах", яка має більш ранню дату подання.

Питання:

1. Хто має право на повторну реєстрацію товарного знака?

2. Які товарні знаки не можуть одержати правову охорону? Чи може бути зареєстрований знак на ім'я дистриб'ютора без згоди на це виробника (власника знака)?

3. Чи правомірна відмова працівників Державного патентного відомства України? Якими мають бути дії представників компанії " Оstfriesische Теє Laurens Spethmann "?

Задача № 3. У 1995 р. товариство з обмеженою відповідальністю "Флеш", яке займалось виготовленням телевізійних ігрових приставок, подало до Державного патентного відомства України заявку на реєстрацію знака для товарів та послуг «NINTENDO" і отримало у вересні 1996 р. відповідне свідоцтво. Через певний час компанія "Нінтендо К", Лтд" (Японія) звернулася до суду із позовом до товариства та Держпатенту із вимогами про визнання недійсним свідоцтва на вищезазначений знак для товарів та послуг, посилаючись на те, що він відтворює загальновідомий знак "«NINTENDO ", що належить компанії з 1933 р., тим самим вводячи в оману споживачів щодо якості товару та його виробника. Відповідач позов не визнав, посилаючись на те, що компанія "Нінтендо К°, Лтд" не працювала і не працює на ринках України, а отже, знак "«NINTENDO " не є загальновідомим.

Питання:

1. Які знаки для товарів та послуг не можуть бути зарсестровами в Україні?

2. Які знаки належать до загальновідомих? Чи можна вважати знак "«NINTENDO " загальновідомим? Яким чином це можна довести?

3. Чи може знак для товарів та послуг, що збігається з фірмовим найменуванням їх виробника, бути зареєстрованим на ім'я українського товариства?

, 4. Чи заслуговують на увагу доводи відповідача про те, що знак «NINTENDO" не є загальновідомим, оскільки компанія-виробник не працювала і не працює па ринках України? Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 4. До Міжнародної адвокатської компанії "Бі.Ай.Ем" ввернулася громадянка Іванченко із проханням про надання їй юридичної допомоги. Іванченко зазначила, що у травні 1996 р. вона уклала із трастовою компанією "Владибор-Траст" інвестиційний договір, за яким через два роки їй поверталася сума вкладуі обумовлені відсотки. Оскільки ані основна сума, ані відсотки повернуто не було, Іванченко просила через суд захистити її законні права і повернути грошові кошти. Ознайомившись із текстом інвестиційного договору, юристи звернули увагу на його преамбулу, за якою "текст цього договору було складено на підставі (відповідної розробки Міжнародної адвокатської компанії «Бі.Ай.Ем ". Але насправді ніякої участі у розробці договору зазначена адвокатська компанія не брала, а трастова компанія "Владибор-Траст" ніколи не була її клієнтом.

Надавши громадянці відповідну допомогу. Міжнародна адвокатська компанія "Бі.Ай.Ем" звернулася до господарського суду із позовом до трастової компанії "Владибор-Траст" про відшкодування моральної школи. У позові вона зазначала, що трастова компанія без згоди власника використовувала ім'я добре відомої юридичної фірми для залучення інвестицій. При невиконанні ж зобов'язань трастовою компанією, невдоволення її клієнта автоматично поширюється і на "автора" договору, що, в свою чергу, завдає шкоди діловій репутації Міжнародної адвокатської компанії "Бі.Ай.Ем".

Питання:

1. Які суди розглядають спори між організаціями про відшкодування моральної шкоди? У яких випадках відшкодовується така шкода?

2. Чи с обов'язковим у випадку, що розглядається, попереднє спростування інформації винною стороною?

3. Яким законодавчим актом передбачено можливість відшкодування моральної шкоди, заподіяної використанням фірмового найменування без згоди власника? Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 5. У 1995 р. п'ятеро фізичних осіб створили і зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю "Арктика». Основною діяльністю товариства була торгівля продуктами харчування дитячого асортименту. Через при роки один із колишніх працівників товариства заснував приватне підприємство "Арктика", яке також займалося торгівлею продуктами харчування для дітей. Місцеве відділення Антимонопольного комітету України, до якого звернулося ТОВ "Арктика"' із відповідною заявою, зобов'язало ПП "Арктика" припинити дії, спрямовані на неправомірне використання фірмового найменування ТОВ та сплатити штраф. Не поголившись із цим, ПП "Арктика"' звернулося до суду.

Питання:

1. Що входить у поняття "фірмове найменування"? Чи можна вважати, що фірмове найменування "Товариство з обмеженою відповідальністю "Арктика" ідентичне фірмовому найменуванню "Приватне підприємство "Арктика"?

2. Чи мало право ТОВ "Арктика" без звернення до Антимонопольного комітету України звернутися одразу до господарського суду, вимагаючи при цьому відшкодування збитків? Якщо мало, то відшкодування яких збитків воно вправі було б вимагати?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд?

Задача № 6. У серпні 1999 р. закрите акціонерне товариство "АЛЬФА КАПІТАЛ УКРАЇНА" звернулося до господарського суду із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Українська фінансова компанія "Альфа-Капітал". У позові ЗАТ вимагало припинення використання ТОВ у своїй назві позначений "Альфа Капітал", посилаючись на те, що останнє є зареєстрованим за позивачем товарним знаком для всіх (42-х) класів Міжнародної класифікації товарів та послуг. Суд відмовив ЗАТ у позові, зазначаючи, зокрема, що відповідач зареєстрований у формі ТОВ, а не у формі ЗАТ. Крім того, позивачем не надано підтвердження того, що використання відповідачем товарного знака позивача призводить до змішування із його діяльністю, а тому це не може вважатися недобросовісною конкуренцією.

Питання:

1. Чи є обов'язковою реєстрація права власності на фірмове найменування?

2. Чи має значення різниця в організаційно-правових формах сторін спору? Чи заслуговує на увагу ненадання позивачем доказів того, що використання його товарного знака призводить до змішування із діяльністю відповідача?

3. Чи правильно вирішив суд?

Задача № 7. Товариство з обмеженою відповідальністю розмістило на своєму сайті у мережі ІНТЕРНЕТ статтю, опубліковану в одній з місцевих газет. Зважаючи на те, що всі майнові права на статтю автор передав редакції газети на підставі авторського договору, газета неодноразово повідомляла товариство про неправомірне використання твору, оскільки вона не давала товариству згоди на його відтворення та розміщення. З огляду на те, що товариство не вилучило статтю зі свого сайту, редакція газети звернулася до суду із позовом про припинення порушення її майнових прав як суб'єкта авторського права.

Питання:

1. Які повноваження належать особі, що має авторське право? Чи підлягають охороні авторським правом статті, розміщені у газетах?

2. Чи є розміщення матеріалу в мережі ІНТЕРНЕТ його відтворенням?

3. Яке рішення має прийняти суд?

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)