АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правових джерел та судової практики

Читайте также:
 1. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. Административная школа управления: сущность и значение для развития теории и практики менеджмента
 3. Акты судебной практики
 4. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
 5. Архаїчні джерела української культури
 6. База прохождения практики__________________________________________________________________________________________________________
 7. Баланс підприємства як найважливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.
 8. Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.
 9. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 10. Бюджетний дефіцит, його причини, види та джерела покриття.
 11. В результате прохождения практики формируются академические, социально-личностные, профессиональные компетенции.
 12. Важность духовной практики

1. Конституція У країни//Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № ЗО. - К„ Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення/Кодекси України- - 1998. - Кн. І.

3. Кримінальний кодекс Украіни//Відомості Верховної Ради України. — 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

4. Закон СРСР від 26 травня 1988 р. № 8998-11 "Про кооперацію в СРСР7/ВІД0М0СТІ Верховної Ради Союзу РСР. - 1988. - № 19. -Ст. 350.

5- Закон України від 4 грудня 1990 р. Гу> 509-ХН "Про державну

податкову службу в Україні" (в редакції Закону вш 24 грудня 1993 р. № З813-Х]і)//Відомоеті Верховної Ради України. - 1994. - № 15. -

6. Закон України під 7 лклого 1991 р. № 698-Х1І "Про підприсмництпо'7/Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. - Ст. 168.

7 Закон України від 1 березня 1991 р. № 803-Х1І "Про зайнятість населення "//Відомості Верховної Ради України. - 1991 — № 14. —

8 Закон України під 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ "Про підприємства в УкраїнГ//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24. -

9 Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ "Про господарські товариства"//1)ідомосгі Верховної Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.

10 Закон України від 20 грудня 1591 р. № 2009-ХП 'Про селянське (фермерське) господарство'' (в рі'і]дьчц.,.}^кдну від. 22 червня 1993 р. № 3312-ХІІ)//Відомості Верховної Ради України. - 1993. - Хе 32. — Ст. 341).

11. Закон України віл 14 лютого 1992 р. № 2114-ХІГ "Про колективні сільськогосподарське підпрнємство'У/Вщомосіі Верховної Ради України. - 1992. - № 20. - Ст. 272.

12. Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-ХІІ "Про споживчу коо-псрацію'У/Відомості Верховної Рали України — 1992. — № ЗО. — Ст. 414.

13. Закон України від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР "Про боротьбу з ко-рупцією"//Відочосгі Верховної Ради України. — 1995. — № 34 — Ст. 266.

14. Закон України віл 21 листопада 1995 р. № 437/Ц5-ВР "Про промнело-во-фінапсові групи в Україні "//В ідоп гості Верховної Ради України. -1996. - № 23. - Ст. 88.

15. Закон України від 17 липня 1997 р. X" 469/97-іїР "Про сільськогосподарську кооперацію "//Відомості Верховної Рали України, — 1997. — № 39. - Ст. 261.

16. Закон України від І червня 2000 р. № 177і-ПІ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності "'//Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299.

17. Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. № 13-92 "Про прибутковий податок з громадя«"//Відомоеті Верховної Ради України. -' 1993. - № 10. - Ст. 77.

18. Декрет Кабінету Міністрів України віл 17 березня 1993 р. № 24-93 "Про податок на промисел "//Відомості Верховної Ради України. — 1993. - № 19. ~ Ст. 208.

19. Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства долїол\ іга праііе&паштування В Україні, затв. постановою Кабінету Міністрі!! України кід 1 листопада 1999 р. X? 2028//Офіційннй вісігик України. — 1999. - № 44. - С. 63.

20. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і перенсзешія пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, за ги. наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства транспорту Україні! від 16 січня 2001 р. № 6/І8//Офіційний вісник України. — 2001 — Хе 5. - С. 314.

21. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва від 8 червня 2000 р. Хе 2-211/1708 "Щодо створення суб'єкти підприємницької діяльності — юридичної особи".

22. Постанова Пленуму Церковного Суду України вш 25 травня 1998 р. № ІЗ "Про практику роіглялу сулами справ про коруїщіині діяння тії інші правопорушення, пов'язані з корупціск)"//Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1998. — № 11.

23. Лист Вищого арбітражного суду України від 26 'іервня 1995 р. № 01-8/453 "Про деякі питання практики засіосушння окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів".

24. Аксенов И., Платопон С. Что такое предпринимательство?//Предпри-ниматсльстпо, хозяііство и право. — 1996. — № 7

25. Бусьігнн А.В. П рея п рини мате льство. Основной курс: Учсбник Для вузов. - М., 1998.

26. Гордієнко О. Проблеми вдосконалення правового регулюванні: індивідуального підпришниитва//Підприємниптво, господарство і право. - 2002. - № 8. - С. 14.

27. Задьіхаііло Д.В. Предлринимательскос право і! Украйно. — Харької:,

28. Зішчспко С, Лапач В. Субьект предприниматсльства как юридичес-кое лишУ/Госудирство и право. — 1995. — X» 7.

29. Зуб И. К проблемо вилов юридических лии//Предпринимательстпо. хозяйство и право. — 2000. — № 10. — С. 44.

30. Коваль Е. Особенности правового статуса фіізическоіо ліша как субь- едгіринимаіельском деятельности//Підпрнсмніштво господарство і право. - 2001. — № 5. — С. І8.

Коваль р у ф у

єкта предгіринимаіельском деятельности//Підпрнсмніштво. господарство і право. - 2001. — К; 5. — С. ІК

ієць О. Право громадян на здійснення підприємницької діяль-

20(12 № 4

(іоло р

ності//Піднрисмнлічпіо. господарство і право. — 20(12. — № 4. —

г

32 Кочергиіа К. Організашіїно-нраноні форми комерційних юридичних осіб за лаконодивсіво.м України//Пілпрнсмшштво, господарство і право. - 2002. - № 6. - С. 45.

33 Кравчук В. Правові ознаки юридичної1 особн//Прслпринимательство, хозяиство и право. ■- 1999. - № 9. - С II

34 Кузьмін Р.І.. Кузьми! Р.Р. Співвідношення понять 'пілприсмпинтво'' та "господарська діяльність''//Право України. — 1999. — № 5.

35 Мартемьянов В.С. Хозяііственное право — Т. І. — М.. 1984.

36 Ніколасва Л.В.. Старисв О.В., Пальчук П.М , Іванснко Л.М.

Підприємницьке право. — К.. 2001.

37 Підприемнішькс право України/За ред. Р.Б. Шишки. — Харків. 2000. —

С. 64.

38. Правові осгіоііи підприсмнинької діяльності/За рсл. В І. П.ілкуна. П.В. Мельника, В.М. Поповича. — К.. 1997.

39. Предпринимательскос право Украиньї: Практикум/Пол пбілсй рсд. Н.А. Саниахметоиоіі. — Харьков. 1999.

40. Саниахметова Н Причнакп предпринимательства//Підприсмііиіітво. господарство і право. — 2001. — № 8. — С. 6.

41. Саниахметова Н.А. Геїулироііанис предпринимательской деятельнос-ти в У крапне: орі;шпіацііошіо-прагговьіс аспектьі. — Одесса, 1Ч9К

42. Старіїев О. Чи с підприємцем часновпик ТОВ?//Юріідичнии вісник України. — 1999. - № 34.

43. Фролов Ю. Некотормс проблеми правово» характеристики юрилпче-ского лииа//Предпрннимаіельство. \озяйство и право. — 2000. — № 5. - С. 34.

44. Черньїш Л.П. Основи ппелприіінматсльсіва: Курс лекций. — Мипск, 1993.

45. Шнипко О. Сутність ппприсмшшької діяльності та основні умови розвитку її п Україні//Підприсмніпітво. господарство і право. — 2002. — № 6. - С. 3.

46. Щербина В. Господарське право України: Навч. посібник — К., 2002.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)