АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правових джерел та судової практики

Читайте также:
 1. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. Административная школа управления: сущность и значение для развития теории и практики менеджмента
 3. Акты судебной практики
 4. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
 5. Архаїчні джерела української культури
 6. База прохождения практики__________________________________________________________________________________________________________
 7. Баланс підприємства як найважливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.
 8. Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.
 9. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 10. Бюджетний дефіцит, його причини, види та джерела покриття.
 11. В результате прохождения практики формируются академические, социально-личностные, профессиональные компетенции.
 12. Важность духовной практики

І.Господарський процесуальний кодекс України /Кодекси України — К„ 1998. - Кн. І.

2. Цивільний кодекс Української РСР/Колекси України. — К., 1998. --Кн. 2.

3. Закон України від 4 грудня 1990 р. № 509-ХІ) "Про державну податкову службу в Україні'' (в редакції Закону під 24 грудня 1993 р. № 3813-ХП)//Вшомосїі Верховної Ради України. - 1994. - № 15. -Ст. 84.

4. Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХП "Про пілприсмішцтво'У/Відомосіі Верховної Ради України. — 1991. — № 14. - Ст. 168.

5. Закон України сіл 27 березня 1991 р. № 887-ХМ "Про підприємства в Україні "//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24. — Ст. 272.

6. Закон України віл 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ '"Про господарські говаристиа"//Відомості Верьовноі Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.

7. Закон України від 14 травня 1992 р. .V? 2343-ХП "Про відновлення платоспроможності боржники або віиннинч ііого банкрутом "//Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 42-43. — Ст. 378.

8. Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2654-12 "Про заставу"//Відо-мості Верховної Ради України. — 1992 р. — № 47. — Ст. (і42.

9. Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в У країні'//Відомості Верховної Ради України — 1997. — № 24. - Ст. 170.

10. Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-ХІУ "'Про місцеві державні адміністрації"//Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20-21. - Ст. 190.

11. Закон України від 1 черви»! 2000 р. № 1775-111 '"Про ліцензування певних видів господарської діяльності "//Відомості Верховної Ради України. ~ 2000. - № 36. - Ст. 299.

12. Закон України від 21 грудня 2000 р. № 2181-Ш "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами "//Відомості Верховної Ради України. — 2001. — №10. - Сг. 44.

13. Закон України від 19 листопада 2001 р. № 2864-III''Про введення мораторію на примусову реалізацію адайна'У/Шдомості Верховної Ради України. - 2002. - № 10. - Ст. 77.

14. Указ Президента України від 27 січня 199; р. № 84/95 "Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності'".

15. Указ Президента України від 23 жовтня 2000 р. № 1159/2000 "Про Міністерство економіки України'У/Офішйнии вісник України. — 2000. - № 43. - С. 46.

16. Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп, затіі постановою Кабінету Міністрів України кіл 20 липня 199^ р № 781//3ібрїшпя постанов Уряду. — 1996. - № 15. - Ст. 398.

17. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затн. постановок) Кабінету Міністрів України від 25 травин 1998 р № 740//Офіційний вісник України. - 1995. — № 21. — Ст. 767.

18. Роз'яснення з питань діючого законодавства шоло послідовності здійснення скасування державної реестрапії суб'єктів підприємницької' діяльності, і1 х ліквідації та виключення, з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, підготовлені Міністерством економіки України. Міністерством юстиції Україні!, Міністерством фінансів України, Міністерством статистики України 16 липня 19% р. \с 17-3-5/93.

19. Наказ Мімістерстпа економіки України під 25 квітня 2001 р. № 86 "Про виконання Агентством з питань банкрутства окремих повноважень державного органу з питань банкрутства".

20. Порядок подання пропозицій арбітражному суду щодо кандидатур арбітражних керуючих, затв. наказом Міністерства економіки України під 25 квітня 2001 р. № 87//0фіцінігии вісник України. — 2001. — № 20. - С. 522.

21. Методичні рекомендації щодо вияллення ознак неплатоспроможності піднрисметва та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: наказ Міністерства економіки і європейської інтеграції України під 17.07.2001 р. № 10.

22. Порядок проведення органами державної податкової служби прощення (списання) і розстрочення (відстрочений) податкового боргу платників податків на підстапі укладеної мирової угоди у справі про банкрутство, затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 21 листопада 2000 р. Х° 600//Офіційнии вісник України. — 2000. — № 49. - С. 187.

23. Рішення Київської міської ради від 8 листопада 2001 р. № 117/1551 "Про питання банкрутства підприємств комунальної власності територіальної громади міста Києва'7/Хпещатик. — 2001. — № 167. — С. 3.

24. Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України під 12 вересня 1996 р. № 02-5/334 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із створенням, рсорганщцісю та ліквідацією підприємств'У/Збіпник роз'яснень Вищого арбітражного суду України. - К., 1998,

25. Роз'яснення президії Вищого арбітражного Суду України від 18 листопада 1997 р. Х° 025/044 "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про банкрутство'1.

26. Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 р. Ле 02-5/111 "Про деякі питання практики вирішення споріп. пов'язаних з визнанням угод недійсними"'//Юридичний вісник України. — 1999. — № 16.

27. Роз'яснення президії Вищого ]осподарського суду України віл 21 серпня 2001 р. № 02-5/926 "Про порядок порушення справ про банкрутство за заявами органів державної податкової служби".

28. Лист Вищою арбітражного суду України від 6 червня 1994 р. № 01-8/368 № 01-8/368 "Про деякі питання практики вирішення господарських спорів".

29. Лист Вищого арбітражного суду України від 17 серпня 1998 р. № 01-8/314 "Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів".

30. Лист Вищого арбітражного суду України від 10 грудня 1998 р. № 01-21/374 "Щодо процедури ліквідації підприємств'".

31. Лист Вищого арбітражного суду України від 1К січня 2000 р. Л'° 01-8/11 "Про Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про банкрутство".

32. Лист Вищого арбітражного сулу України від 10 травня 2000 р. № 01-8/204 "Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства".

33. Лист Вищого господарського суд\ України від 25 березня 2002 р. № 01-N/339 "Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство".

34. Лист Вищого господарського суду України від 1 квітня 2002 р. № 01-8/376 "Про порядок подання пропозицій господарському сулу щодо кандидатур арбітражних керуючих у справах про банкрутство".

35. Бирюкон А. Реформа законодательства о банкротстве на У край-не//Юрнднчсская практика. — 2000. — № 18.

36. Биркжов А. Санашія или приватизашія?//Юридическая практика. — 2000. - № 15.

37. Гражданское и торгової право капиталистических государств. — М., 1993.

38. Джумагельдиева Г. Лрбнтражпьпі управляющнй как особмй субьект хозяиствсипого права//! Іідлриємміштво, юсполарство і право — 200! - № 8 -- С. 15.

39. Жуков А. О путях санацни прелприятия-должника п проиедуре банкротства или как нривлечь санатороп//Бизпсс. — 1997. — № 228.

40. Кожухов А. Плохая наслелствспность/ЛОридическая практика. — 2000: - Л'ї 12.

41. Кравчук В. Правові наслідки смерті (реорганізації) учасника господарського товарнства//ПреДііринимательство, чозяйство и право. —

2000. - № 2.

42. Красько И, Правовая природа разлслительпоіо баланса//Прсдприпп-матсльегво. хозяиетво н право. — 1996. — Хз 9.

43. Кучеренко І. Підстави для ліквідації юридичних осіб — суб'ьктів підприємницької діялі,ності//Підприсмшштво господарство і право. —

2001. - № 2 - С. 3-6.

44. Мартьінкж Н. Долговая яма 2000//Юриднческая практика. ~ 1999. —

№ 18.

45. Миронснко Н Банкрутство: правове регулювання і практика застосу-вання//Прелпршіиматсльство. чоіяйсіво и право. — 1996. — № 6.

46. Ніколаєва Л.В., Стариев О.В., Пальчук П.М.. Іваненко Л.М. Підприємницьке право. — К., 2001.

47. Новиков С. Правові аспекти реорганізації підприємств//Бухгалтерія. —

2002. - № 11/1. - С. 171.

48. Поляков Б. Денежное обязатсльство как обгект института банкротст-ва//Підприемниитво, господарство і прапо. — 2001. — № 11. — С. 3.

49. Поляков Б. Правове становите кредиторів у процедурі банкрутства//! Ірапо України. - 2001. - № 7. - С. 39.

50. Поляков Б., Замойский И. Проблеми реорганішшін юридических лиц//Предприниматсльсгво, хозяііство н право. — 1997. — № 5.

51. Примакопа Ь. Ликвндация (реорганизации) предприятиіі. — Харьков,

2002.

52. Спасибо-Фагеева И, Проблеми реорганизацни акнионерньїх об-шсств//Предп|іинимательство, хочяііство и право. — 1999. — № 5.

53. Теньков С. Предприятия: з;ікрьів<іемся!//Всс О б^т^галтерском учете. —

1998. - № № 106. 121.

54. Тсрещеііко О. Зкопомико-правовьіе аспекті.і сананин предприм-тий//3кономика предприятия. — 1999. — № 1.

55. Феоктістопа Л. Про банкрутство пілприс\іств//Праця і зарплата. —

1999. - № № 1-3.

56. Цивільне право України/За рел. О.В. Дзери, Н.С. «.узнаювої. — К.. 1999.

57. Цивільний кодекс України (науково-практичний коментар]. —

Харків, 2000.

58. Щербина В. Господарське право України: Навч. посібник. — К.. 2002.

59. Юр'їспко И. Банкротство в закоие//Юридичсская практика — 1999. — № 22.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)