АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Критична швидкість

Читайте также:
 1. I. Производство, потребление, распределение, обмен (обращение)
 2. VI. Чи проявляється у дитини критичність по відношенню до інших людей?
 3. Антисоциальная (социопатическая) личность.
 4. Біблія як ідеологія
 5. Будова, харчування, розмноження і життєздатність бактерій
 6. Вибір цілі та точки прицілювання.
 7. Визначити зміст і значення процедур автоматизованої класифікації в біометричних дослідженях.
 8. Виконання роботи.
 9. Випуск СВ у водойму
 10. Гідравлічний радіус і еквівалентний діаметр.
 11. Гідравлічний розрахунок багатосхідчатого перепаду колодязного типу
 12. ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Режими руху рідини. Критична швидкість і витрата, гідравлічний радіус.

Режими руху рідини.

Рух рідини при малих швидкостях, коли окремі струминки рідини рухаються паралельно осі потоку, був названий ламінарний. Таким чином, рух можна розглядати як течію окремих паралельних шарів рідини, без перемішування і розриву як їх, так і окремих частинок рідини.

Ламінарний режим спостерігається при в’язких рідин (нафта, бітуму і т.д.), а також малов’язких рідин (вода, бензин і т. д.) в тонких капілярах і щілинах, в пористому середовищі (наприклад, через пісок).

Другий вид руху рідини, що спостерігається при збільшенні швидкостей, був названий турбулентним.

В цьому випадку в русі рідини немає певної закономірності. Окремі частинки перемішуються між собою і рухаються по змінних траєкторіях.

В інженерній практиці частіше зустрічаємось з турбулентним режимом руху рідини, який властивий для нафтопроводів, водопроводів, теплових мереж та ін..

Критична швидкість.

При заданому діаметрі d і кінематичній в’язкості ν один режим переходиь в другий при певній середній швидкості течії рідини υ. Швидкість, при якій відбувається зміна режимів течії, називається критичною.Відізнють дві критичні швидкості:верхню υкр.в. і нижню υкр.н. . При верхній критичній швидкості ламінарний режим течії переходить в турбулентний; при нижній – турбулентний режим переходить в ламінарний. При цьому завжди υкр.в.кр.н.. Розглянемо результати дослідження Рейнольдса у вигляді логарифмічного графіка, який встановлює зв'язок між втратами напору hL та швидкістю υ ( рис. 7.3). де втрати напору hL визначаютьс як різниця показів п’єзометрів, встановлених в перерізі 1-1 та 11-11 трубки (рис.7.1). В межах початкової частини кривої АВ спостерігається ламінарний режим, в межах кінцевої кривої CD – турбулентний, а в межах ВС –можливі обидва режими течії в залежності від характеру зміни швидкостей (збільшення їх або зменшення). Однак режим течії в межах ВС є нестійким і легко порушується під впливом незначних причин. Особливо нестійкий ламінарний режим.

Рис. 7.4

Критичному числу Рейнольдса відповідає критична швидкість течії рідини

Витрата

Q – обємна витрата.

M –масова витрата

G- вагова витрата

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)