АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Імена у формулах

Читайте также:
  1. Прочитайте та запишіть імена римських юристів і назви їхніх творів.

Будь-яким клітинкам або діапазонам клітинок можуть бути присвоєні імена, які надалі можна вказувати замість адрес клітинок у посиланнях як у формулах та функціях, так і у вікнах діалогу. Крім того імена можна використовувати для швидкого переходу до необхідних діапазонів. Можна присвоїти імена і часто зуживаним формулам, що дозволить для вставки формули зазначити її ім'я замість уведення заново самої формули.

Імена значно спрощують читання формул і контроль за даними. Імена повинні бути унікальними на рівні робочої книги (хоча можна обмежити сферу унікальності робочим листом), і їх можна використовувати у будь-якому робочому листі книги. Присвоювати імена можна і несуміжним діапазонам, а також клітинкам, що розташовані у діапазоні, якому вже надане ім'я.

Ім'я може мати довжину не більш 255 символів. Ім'я може починатися з літери, символу підкреслення (_) або оберненої похилої риски (\). В іменах можна використовувати також цифри, такі спеціальні символи, як крапка, символ підкреслення, обернена похила риска та знак питання. При цьому варто враховувати, що ім'я не повинно збігатися з форматом посилання (наприклад, A1 або W55) та містити пропуски. Малі та великі літери в іменах не розрізняються.

Створення імен діапазонів

Ім'я діапазону може бути задане безпосередньо у полі імені рядка формул. Для цього виділіть потрібний діапазон клітинок, перемістіть курсор миші у поле імені та клацніть нею, замініть представлену тут адресу відповідним ім'ям і натисніть клавішу <Enter>. Присвоєне ім'я буде відображене у полі імен і додане до списку імен.

Інший спосіб іменування діапазону: виділіть потрібний діапазон клітинок та виконайте команду «Вставка\Имя\Присвоить…», введіть відповідне ім'я у поле «Имя» вікна діалогу «Присвоение имени». Вказане вікно можна також активізувати сполученням клавіш <Ctrl+F3>.

У полі «Формула» буде представлене посилання на виділений діапазон клітинок. Кнопка «Добавить» дозволяє поповнити список імен. Задайте наступне ім'я та, помістивши курсор у поле «Формула»,зазначте потрібний діапазон клітинок шляхом виділення за допомогою миші або введіть посилання з клавіатури. При необхідності можна також видалити непотрібне ім'я, вказавши його та скориставшись кнопкою «Удалить». Вказане вікно діалогу дозволяє також змінити ім'я або діапазон клітинок. Завершити роботу у вікні діалогу можна натисканням кнопок «ОК» або «Закрыть».Присвоєне ім'я зберігається за умовчанням на рівні робочої книги та буде доступне у полі імен та у вікні діалогу «Присвоение имени» незалежно від того, який робочий лист активний. Якщо ім'я діапазону повинно бути заданим і доступним на рівні робочого листа, зазначте у посиланні перед адресою діапазону ім'я робочого листа зі знаком оклику на кінці. Таке ім'я буде мати пріоритет у рамках свого листа перед аналогічним ім'ям, заданим на рівні робочої книги.

Текстові заголовки діапазонів можуть бути використані як імена, що значно спрощує роботу з таблицями. Виділивши діапазон клітинок, що містить і клітинки з іменами, виконайте «Вставка\Имя\Создать…», або скористайтесь сполученням клавіш <Ctrl+Shift+F3>. У вікні діалогу, що з'явилося, за допомогою параметрів зазначте, де у виділеному діапазоні розташовані клітинки, текст яких повинний використовуватися як імена.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)