АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміна діаграми

Читайте также:
 1. II зміна
 2. III зміна
 3. Векторні діаграми струмів та напруг.
 4. Випадкові змінні х та у стохастично залежні, якщо зміна однієї з них викликає зміну розподілу другої (умовний розподіл однієї з них залежить від значень другої).
 5. Зміна властивостей матеріалу деталей
 6. Зміна масштабу виробництва
 7. Зміна масштабу виробництва
 8. Зміна обсягу попиту і зміна попиту в цілому
 9. Зміна форми обтікання текстом
 10. Зміст, цілі, методи та інструменти монетарної (грошово-кредитної) політики. Операції на відкритому ринку, зміна облікової ставки і норми обов’язкового резервування
 11. З’єднання, зміна розмірів та переміщення блоків

У побудовану діаграму у будь-який момент можна внести необхідні зміни. Деякі можливості, пов'язані, наприклад, зі зміною типу діаграми, були розглянуті вище. Але змінити можна й окремі елементи діаграми. Діаграма Excel складається з таких головних елементів, що можна виділити та редагувати: область діаграми, легенда, осі, текст, лінії сітки. Можна також змінювати порядок відображення лінії рядів, добавляти нові ряди даних та ін.

Щоб мати можливість внести необхідні зміни, діаграму треба активізувати, клацнувши її лівою кнопкою миші. Після активізації діаграми у головному меню будуть представлені команди, призначені для роботи з нею.

Для активізації діаграми, створеної на окремому листі діаграм, достатньо перейти на відповідний лист діаграм.

Активізовану діаграму можна перемістити або видалити. Крім того, за допомогою маркерів виділення, розташованих на границі області діаграми, можна традиційним чином змінити розміри цієї області та самої діаграми.

В активізованій діаграмі можна виділити елемент діаграми, клацнувши його лівою кнопкою миші. Виділений елемент буде позначений маркерами виділення. Назва виділеного елемента діаграми буде відображена у полі імені рядка формул. Щоб виділити окремий елемент групи (наприклад, точку даних), спочатку клацніть на потрібній групі (ряд даних), а потім — ще раз на потрібному елементі (точка даних).

Зняти виділення самої діаграми або її елемента можна клавішею <Esc>.

Для зміни розміру виділеного елемента діаграми достатньо, скориставшись маркерами виділення, перемістити їх у потрібному напрямку.

Перемістити виділений елемент діаграми можна шляхом перетаскування його у потрібну позицію. Аналогічним чином можна перемістити і саму впроваджену діаграму, або діаграму, побудовану на листі діаграм (зменшивши перед цим її розміри).

Для видалення елемента діаграми (або самої діаграми) достатньо виділити відповідний елемент (діаграму) та натиснути клавішу <Delete>.

Діаграма, створена на листі діаграм, за умовчанням буде відображена в “альбомній” орієнтації та заповнить весь лист. Для зміни її розміру можна, крім зазначеної вище можливості, скористатися також командою «Файл\Параметры страницы…» та у вікні діалогу, що відкрилося, перейти на вкладку «Диаграмма».
Запитання для закріплення знань

1. Що таке електронна таблиця?

2. Які функції і призначення електронних таблиць?

3. Які є спеціальні елементи вікна Excel? Яке їх призначення ?

4. Які операції можна виконувати з аркушами?

5. Як записуються адреси комірок?

6. Що таке діапазон? Як записується позначення прямокутного діапазону?

7. Що таке електронна таблиця?

8. Які функції і призначення електронних таблиць?

9. Які є спеціальні елементи вікна Excel? Яке їх призначення ?

10. Які операції можна виконувати з аркушами?

11. Як записуються адреси комірок?

12. Що таке діапазон? Як записується позначення прямокутного діапазону?

13. Якими двома стандартними засобами здійснюється переміщення та копіювання даних?

14. Які формати даних існують в Excel?

15. Як вирівнюються в комірці число, текст, логічне значення ?

16. Як задати гарнітуру розмір і колір шрифта?

17.

18. Якими двома стандартними засобами здійснюється переміщення та копіювання даних?

19. Які формати даних існують в Excel?

20. Як вирівнюються в комірці число, текст, логічне значення ?

21. Як задати гарнітуру розмір і колір шрифта?

22. Що таке діаграма?

23. Які типи діаграм ви знаєте?

24. Для яких даних будується кругова діаграма?

25. Для чого потрібно будувати зведену таблицю?.

26. Що таке макрос?

27. Які існують способи створення макросів?

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)