АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміна обсягу попиту і зміна попиту в цілому

Читайте также:
 1. II зміна
 2. III зміна
 3. Але монетарне правило не враховує мінливості швидкості обігу грошей та чутливості попиту до зміни процентної ставки.
 4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 5. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 6. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва
 7. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
 8. Визначення мінімально достатнього обсягу вибірки
 9. Випадкові змінні х та у стохастично залежні, якщо зміна однієї з них викликає зміну розподілу другої (умовний розподіл однієї з них залежить від значень другої).
 10. Еластичність попиту і пропозиції
 11. Еластичність попиту та пропозиції відносно ціни
 12. Еластичність попиту та пропозиції іноземної валюти

Між цими поняттями існує принципова різниця.

При зменшенні ціни (Рис.5.2. ) обсяг попиту збільшується.

У цьому випадку, рух вздовж кривої попиту під впливом ціни відображає зміну обсягу попиту.

Якщо при зменшенні ціни від Р1 до Р 2 обсяг попиту збільшується від Q1 до Q2 (Рис. 5.2.) , то зміна величини попиту може бути показана рухом вздовж кривої попиту від точки а до точки б. Дія цінових факторів приводить до зміни величини попиту, що спостерігається в процесі його переміщення від однієї до іншої точки кривої попиту, яка залишається незмінною.


 

  Р1  
 
 

 

Динаміка та характер цих змін обумовлюється змінами всіх факторів, що впливають на попит  
   
 
 

 

 


Рис. 5.2. Крива попиту

 

 

   
  q     Рис. 5.3. Функція попиту На графіку (Рис. 5.3. ) це виявляється переміщенням кривої попиту праворуч чи ліворуч.   Однак в умовах економічного розвитку попит на різні товари постійно змінюється   У цьому випадку відбувається зміна попиту в цілому, тобто попит на певний товар змінюється при кожному значенні ціни  
       

 

Наприклад, переміщення кривої Д в положення Д1 може відбуватися під впливом зменшення доходу споживача.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)