АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ординалістська теорія граничної корисності

Читайте также:
 1. XV.5. Теорія водневої перенапруги
 2. Австрійська школа (теорії “граничної корисності”)
 3. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів
 4. Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА
 5. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації
 6. Економічна теорія
 7. Економічна теорія.
 8. Закон спадаючої граничної продуктивності
 9. Закон спадної граничної корисності блага
 10. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини
 11. Лекція 5. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки
 12. Лозаннська школа (“теорія загальної рівноваги”)

 

1) Гранична корисність яка не може бути виміряною.

2) Суб’єкт виміряє не корисність окремих благ, а корисність наборів благ.

3) Суб’єкт в змозі виміряти тільки порядок переваг наборів благ.

4) Всі набори благ можна згрупувати, розподілити їх по множині на основі граничної корисності.

5) Графічно набір варіантів, які мають однакову граничну корисність відображається у виді набору кривих байдужості.

6) Теорія граничної корисності постає у цілому як модель кривих байдужості.

2. Криві байдужості, їх властивості.

Підхід до пояснення споживчої поведінки з позиції ординалістів ґрунтується на використанні лінії споживчого бюджету та кривих байдужості.

З’ясувавши основні особливості споживчого вибору на основі граничної корисності блага, слід розглянути його здійснення за допомогою набору байдужості, тобто набору варіантів споживчого вибору, кожен з яких має однакову корисність. Графічним зображенням набору байдужості є крива байдужості, яка відображає сполучення двох різних благ, що змінюються в умовах, коли загальна їх корисність для споживача залишається незмінною.

Крива байдужостіце крива, яка виявляє комбінації економічних благ, які забезпечують однаковий рівень задоволення для споживача.


Таблиця 3.1.

  Рис. 3.1. Крива байдужості Сітка споживача    
Комбінації М’ясо Сир
А 1,5
B
C 2,5 2,5
Д

 

Крива байдужості визначає багато комбінацій м’яса і сиру, які носять однакову с точки зору споживача корисність. Тобто між наборами товарів А, В, С, Д споживач не вбачає ніякої різниці. У зв’язку з цим, слід відмітити, що крива байдужості показує альтернативні набори товарів, які забезпечують однаковий рівень корисності.

Набір товарів, що відповідає координатам точки F1 забезпечує більший рівень задоволення споживача ніж будь-який набір, що належить кривій байдужості.

 

 
 

 

 

  Безліч кривих байдужості утворюють карту кривих байдужості.
Рис. 3.2. Карта кривих байдужості  

 

Карта кривих байдужості – це засіб відображення переваг споживача, що відповідають різному рівню задоволення його потреб. 

Криві байдужості мають певні властивості:

q Криві байдужості мають від’ємний нахил.

q Криві байдужості випуклі до початку координат. Це означає, що кут нахилу кривій байдужості до горизонтальної осі зменшується при збільшенні споживання блага, величина якого відображається на цій осі.

q Криві байдужості не перетинаються, через будь яку точку можна провести лише одну криву байдужості.

q Набори товарів на кривих, більш віддалених від початку координат, відповідають вищому ступеню споживчого задоволення. Ця властивість випливає з самих умов надання переваг.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)