АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сукупний, середній, граничний прибуток

Читайте также:
  1. Визначення впливу ризику на прибуток
  2. Витрати виробництва. Прибуток і його призначення. Рентабельність
  3. Вищий, середній, нижчий
  4. Граничні витрати та граничний дохід
  5. Підприємницький дохід та економічний прибуток
  6. Прибуток будівельної організації і його оподаткування
  7. Теорія “граничної продуктивності” Граничні витрати і граничний продукт
  8. Теорія «граничної продуктивності». Граничні витрати і граничний продукт.
  9. Фактори виробництва і їх взаємозв’язок. Виробнича функція. Граничний продукт

 

 

Праця годин Продукт
сукупний середній граничний
3,5 3,5
4,5 5,5
6,0 9,0
6,8 9,2
7,1 8,3
7,0 6,5
6,5 3,5
6,0 2,5
5,5 1,5
4,8 -1,5

 


 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Рис. 6.1. Криві середнього та граничного продуктів

 

Середній продукт (АР) буде збільшуватися доти, поки граничний продукт буде більший нього.

Свого максимального значення середній продукт змінного фактора досягає в точці перетину кривих середнього та граничного продуктів (АР=МР)

По даним таблиці і графіку ми бачимо, що ця точка лежить в інтервалі затрат праці: від 50 до 60 одиниць.

До основних показників, які визначають мікроекономічні параметри підприємства належать витрати виробництва, виручка, прибуток. Виділяють бухгалтерські та економічні витрати. Бухгалтерські витрати включають лише фактичні витрати у грошовому виразі, тобто вони складаються з явних витрат. Економічні витрати – це витрати, які пов’язані з невикористанням власного ресурсу, тобто це недоотриманий дохід від більш ліпшого можливого використання власного капіталу.

Значна роль у виробничому процесі надається для розрахунку економічної діяльності підприємства таким показникам як:

- Сукупні витрати (ТС) – це загальні витрати, які пов’язані з виробництвом матеріальних благ.

- Середні витрати (АТС = ТС/Q) – це обсяг сукупних витрат, які припадають на одиницю виробленої продукції.

- Граничні витрати (МС = ^ TC/^Q) – це приріст загальних витрат, які викликані для виробництва додаткової одиниці продукції.

- Валова виручка (TR = P x Q) – це грошові надходження від реалізації товарів і послуг.

- Середня виручка (AR = TR/Q) – це загальна виручка із розрахунку на одиницю продукції.

- Гранична виручка ( MR = ^TR/^Q)– це приріст сукупної виручки при виробництві додаткової одиниці продукції.

 

Питання для самоконтролю:

1. Покажіть схему ринково-виробничої системи?2. Що відносять до основних параметрів підприємства?

3. Як розрахувати прибуток підприємства?

4. У чому полягає суть виробничої функції?

 

Тести

 

1) Довготерміновий період – це відрізок часу на протязі якого:

а) усі фактори виробництва змінні;

б) усі фактори виробництва постійні;

в) фірма не може змінити розміри виробничих споруд, але може змінити ступень завантаження машин і обкладення;

г) фірма не може змінити ні розміри виробничих споруд, ні кількість машин і обладнання.

 

2) Якщо при зростанні випуску продукції кут нахилу кривої сукупного продукту зростає, відповідна цьому відрізку крива граничного продукту буде:

а) вертикально;

б) горизонтально;

в) має позитивний нахил;

г) має від’ємний нахил.

 

3) У теорії виробництва короткотерміновим періодом називають:

Будь-який проміжок часу менший за рік;

а) проміжок часу, на протязі якого усі фактори виробництва змінні;

б) час, необхідний для того, щоб змінити обсяг продукції, що випускається;

в) період, на протязі якого хоча б один фактор залишається незмінним.

 

4) Підприємницький доход – це:

а) різниця між загальною виручкою і економічними витратами;

б) загальна сума доходу від реалізації продукції;

в) різниця між

 

Задачі

Завдання 1. Сукупні річні витрати (TC, млн. дол.) виробничої фірми визначається формулою: TC=80 +, де Q – річний обсяг виробництва продукції. Ринкова ціна одиниці продукції дорівнює 110 гр. од. Який обсяг продукції цієї фірми, якщо вони є граничної?

Завдання 2. Ви маєте такі дані про діяльність фірми:

D Q TR TC FC VC AC AVC MC
        5,5 5,0

Кількість продукції фірми, яка випускається така, що при її збільшенні граничні витрати виростуть.

Заповнить таблицю повністю та визначте чи повинна фірма:

а) збільшити випуск продукції;

б) зменшити випуск продукції;

в) закритися;

г) нічого не міняти.

 

Завдання 3. В галузі діє 3 фірми однакового розміру, граничні витрати кожної фірми однакові постійні і рівняють 298 гр. од.

Попит на продукцію галузі показань такими даними:

Ціна Гр. од. За од.
Обсяг попиту Тис. шт.

Якщо фірми поєднуються у картель та поділять ринок порівну, яка буде рівноважна ціна та яка кількість продукції вироблятиме кожна фірма?

 

Завдання 4.Фірма виробляє 2000 дитячих автомобілів у тиждень по ціні 50 грн. за штуку. Виробничі потужності дозволяють збільшити їх випуск до 3000 одиниць. Загальні витрати на одиницю продукції рівня 40 за одиницю у тому числі постійні витрати рівні 15 одиниць. Чи повинна компанія приймати рішення про розміщення виробництва, якщо їй пропонують вироблять іграшки на експорт у кількості 400 одиниць у тиждень, якщо контрактна ціна складає 35 грн. од.

Визначте розмір прибутку або збитків, що передбачаються.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)