АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Прибуток будівельної організації і його оподаткування

Читайте также:
 1. Авторитетні міжнародні організації
 2. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.
 3. База оподаткування
 4. База оподаткування
 5. Види ефектів виробництва, пов’язаних з удосконаленням менеджменту організації
 6. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 7. Визначення впливу ризику на прибуток
 8. Виробнича діяльність будівельної організації
 9. Виробничі запаси будівельної організації
 10. Витрати виробництва. Прибуток і його призначення. Рентабельність
 11. Вкажіть базове положення генезису організації
 12. Гнучкість організації — це

 

Реалізація продукції (робіт, послуг) є основним джерелом прибутку будівельної організації і одним з важливих показників, який планується будівельною організацією. Засоби, які поступають на розрахунковий рахунок будівельної організації за реалізовану будівельну продукцію, називаються виручкою від реалізації.

Реалізацію продукції будівельна організація здійснює шляхом здачі замовнику готових об'єктів або робіт, або продажу споживачам за договірною ціною. Частина отриманого прибутку перераховується до держбюджету у вигляді ПДВ і податку на акциз.

Окрім прибутку від реалізації, результати діяльності будівельної організації оцінюються по валовому і чистому прибутку.

З виручки від реалізації будівельної продукції вилучається сума виробничих витрат. Частина, яка залишається, – це чиста продукція або валовий прибуток.

Валовий прибуток - це різниця між прибутком і витратами будівельної організації до сплати податків.

Чистий прибуток – це залишок після сплати з валового прибутку встановлених законом податків (податок на прибуток, ПДВ, акцизний збір, податок на майно, відсотки за кредит банку). Чистий прибуток будівельна організація витрачає на власні потреби.

Зважаючи на складність і тривалість робіт між підрядною організацією і замовником полягають, як правило, договори, які носять довгостроковий характер.

Законом про податок на прибуток операції по довгострокових договорах (контрактах) віднесені до операцій особливого вигляду. Платник податків може самостійно вибрати особливий порядок оподаткування на прибуток результатів діяльності по таких довгострокових договорах.

Планована тривалість договору (для цілей оподаткувань) складає не менше 9 місяців.

Відповідно до вказаного вище закону виконавець самостійно визначає доходи і витрати, нараховані (понесені) протягом звітного періоду у зв'язку з виконанням довгострокового договору (контракту), використовуючи оцінний коефіцієнт виконання такого довгострокового контракту.

Оціночний коефіцієнт виконання довгострокового договору (контракту) визначається по формулі 11.1.:

 

(11.1)

 

де - оціночний коефіцієнт;

- сума фактичних витрат, сплачених (понесених) виконавцем в звітному періоді;- сума загальних витрат, які плануються виконавцем при виконанні довгострокового договору (контракту).

 

Валовий дохід виконавця в звітному періоді визначається по формулі 11.2:

 

(11.2)

 

де - валовий дохід виконавця в звітному періоді;

- загальнодоговірна ціна довгострокового договору (без включення суми ПДВ).

 

Рішення щодо вибору довгострокових договорів (контрактів), по яких застосовуватиметься особливий порядок оподаткування, затверджується розпорядливим документом (наказом) керівника підприємства.

В цілях оподаткування суми авансів або передоплати, отримані виконавцем довгострокового договору, включаються до складу валового доходу такого виконавця, виключно в межах сум, визначених по формулі 11.2.

Відзначимо, що навіть якщо передоплати не буде взагалі, валові доходи все одно підлягають збільшенню на розрахункову величину. Тому для виконавців договорів, по яких як умова договору передбачається оплата після передачі робіт, переходити на особливий порядок оподаткування невигідно. В даному випадку ситуація зворотна – реальних доходів немає, а валові доходи звітного періоду незалежно від цього необхідно збільшувати.

Таким чином, оподаткування прибутку будівельних підприємств має свої особливості і недоліки, які необхідно враховувати в діяльності організації.

Кошторисний прибуток визначається з використанням:

- загальногалузевих нормативів;

- нормативів за видами будівельних і монтажних робіт;

- індивідуальних норм.

Рішення з вибору варіанта нарахування прибутку обирається замовником і підрядником на рівноправній основі.

Розрахунок індивідуальної норми кошторисного прибутку здійснюється за формулою:

 

(11.3)

 

де Пп – розмір прибутку, який визначений згідно з розрахунком підрядної організації;

В – величина коштів на оплату праці (у складі прямих витрат).

При складанні локальних кошторисних розрахунків (кошторисів) нарахування кошторисного прибутку здійснюється наприкінці кошторису, а при формуванні по розділам – наприкінці кожного розділу і в цілому по кошторисному розрахунку (кошторису).

‡агрузка...

При визначенні кошторисної вартості ремонтно-будівельної продукції в поточному рівні цін розмір кошторисного прибутку визначається за формулою:

 

(11.4)

 

На стадії «робоча документація»:

 

(11.5)

 

де В – величина коштів на оплату праці працівників-будівельників і механізаторів, що враховується у складі прямих витрат локального кошторисного розрахунку (кошторису);

Нз – загальногалузевий норматив кошторисного прибутку у відсотках до фонду оплату праці;

Ннкп – норма кошторисного прибутку по і-му виду будівельно-монтажних робіт у %.

При застосуванні базисно-індексного методу розмір кошторисного прибутку визначається по формулі:

 

(11.6)

 

На стадії «робоча програма»:

 

(11.7)

 

де Вб – величина коштів на оплату праці працівників-будівельників і механізаторів, що враховується у складі прямих витрат локального кошторисного розрахунку (кошторису), складеного у кошторисних нормативах і цінах базисного рівня;

Всі та Вмі – сумарні по і-му виду робіт кошторисні величини оплати праці робітників-будівельників і механізаторів;

Іоп – індекс поточного рівня коштів на оплату праці в будівництві у відношенні до основної заробітної плани робітників у кошторисних нормах і цінах базисного рівня.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)