АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Класифікація і групування витрат в ремонтно-будівельному виробництві

Читайте также:
 1. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 2. Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек
 3. Аналіз витрат на 1 грн. продукції
 4. В) грошові витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподар-
 5. Видатки держави. Мультиплікатор державних витрат. Мультиплікатор збалансованого бюджету
 6. Види виробничих витрат
 7. Види податків і податкових платежів та їх класифікація
 8. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 9. Визначення критичної суми постійних витрат, змінних витрат на одиницю продукції і критичного рівня ціни реалізації
 10. Випадкові події. Класифікація подій
 11. Витратами праці, а ступенем насичення потреби в ньому, корисністю
 12. Витрати в довгостроковому періоді.

Відповідно до Методичних рекомендацій № 30 витрати будівельної організації можна класифікувати по декількох ознаках:

1) по вигляду діяльності:

- витрати звичайної діяльності (витрати операційної, фінансової і інвестиційної діяльності);

- витрати основної діяльності (витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням або реалізацією БМР);

- витрати операційної діяльності (витрати основної діяльності і інших видів діяльності будівельної організації, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю).

2) по місцю виникнення:

- витрати основного виробництва (витрати виробничих структурних підрозділів будівельної організації, які безпосередньо беруть участь у виконанні БМР, включаючи витрати, пов'язані з управлінням, організацією і обслуговуванням будівельного виробництва);

- витрати допоміжного виробництва (витрати виробничих структурних підрозділів будівельної організації, які зайняті забезпеченням процесу основного виробництва, включаючи витрати, пов'язані з управлінням, організацією і обслуговуванням виробництва: технічний огляд, технічне обслуговування і ремонт власних і орендованих будівельних машин і т.п);

- витрати другорядного виробництва (витрати виробничих структурних підрозділів будівельної організації, які не приймають безпосередньої участі у виконанні БМР, але їх продукція в подальшому використовується при їх виконанні: виробництво бетонів і будівельних витрат, залізобетонних і бетонних виробів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, блоків і будівельних каменів, цеглини, інших виробів і напівфабрикатів і т.п.).

3) по видах витрат (ознаці подібності):

- елементи витрат (сукупність однорідних по своєму економічному змісту витрат);

- статті витрат (складові будь-якого елементу витрат або декількох елементів).

4) за способом включення:

- прямі витрати (витрати, які пов'язані з виконанням БМР і можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту витрат);

- загальновиробничі витрати (витрати, які пов'язані з управлінням, організацією і обслуговуванням будівельного виробництва, але не можуть бути віднесені до конкретного об'єкту витрат). Такі витрати розподіляються між об'єктами витрат з використанням бази розподілу, обраною будівельною організацією самостійно.5) по результативності (доцільності):

- продуктивні витрати (витрати, передбачені раціональною організацією і технологією виробництва;

- непродуктивні витрати (витрати, що виникають із-за недосконалості організації виробництва, порушення технології і т.п.).

6) по календарних періодах:

- поточні витрати (щомісячні витрати будівельної організації);

- одноразові витрати (витрати будівельної організації за період, що перевищує місяць, які прямують на забезпечення будівельного виробництва впродовж тривалого часу).

7) за ознакою віднесення:

- витрати за договором підряду (витрати на виконання БМР, безпосередньо пов'язаних з виконанням конкретного договору підряду (прямі витрати), а також витрати будівельної організації по управлінню, організації і обслуговуванню будівельного виробництва (загальновиробничі витрати));

- витрати періоду (витрати, які неможливо прямо пов'язати з виконанням конкретного договору підряду і, відповідно, з доходом за таким договором, для отримання якого вони були здійснені. Такі витрати (адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати) не належать до витрат за договором підряду, за винятком певних випадків, і не включаються в собівартість БМР, а відбиваються у складі витрат будівельної організації в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

8) за ознакою наявності надзвичайних подій:

- надзвичайні витрати (витрати, які виникли в результаті стихійних лих, пожеж, техногенних аварій, інших надзвичайних ситуацій, а також витрати на здійснення заходів, пов'язаних з їх запобіганням і ліквідацією).

За ознакою подібності витрати діляться на елементи витрат і статті витрат.

Відповідно до П(С) БУ 16 «Витрати» елементи витрат – це сукупність однорідних по своєму економічному змісту витрат.

Згідно п.1 розділу III і додатку 1 Методичних рекомендацій №30 витрати операційної діяльності будівельної організації групуються по наступних елементах витрат:

- матеріальні витрати – вартість спожитих сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів і інших товарно-матеріальних цінностей, вартість робіт і послуг виробничого характеру, виконаних сторонніми організаціями, знос тимчасових (нетитульних) споруд;

- витрати на оплату праці - витрати на основну і додаткову заробітну плату. А також будь-які види грошових виплат працівникам (включаючи нештатних), зайнятих на виконанні БМР і в допоміжному і другорядному виробництві будівельної організації;

- відрахування на соціальні заходи– суми нарахованих на фонд оплати праці обов'язкових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (пенсійний фонд, фонд по тимчасовій непрацездатності, фонд по безробіття, фонд нещасного випадку), інші соціальні заходи, передбачені законодавством, а також витрати на додаткове пенсійне страхування і інше додаткове страхування персоналу за рахунок засобів підприємства;

- амортизація – суми амортизаційних відрахувань на основні засоби, нематеріальні активи і інші необоротні матеріальні активи;

- інші операційні витрати – витрати, що не увійшли ні до одного з вищеперелічених елементів витрат: а) оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок засобів будівельної організації; б) суми вихідної допомоги при припиненні дії трудового договору; в) виплати у встановленому розмірі особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи; г) витрати на відрядження і інші витрати (додаток 1 Методичних рекомендацій №30).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)