АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Витратами праці, а ступенем насичення потреби в ньому, корисністю

Читайте также:
 1. A) сумма потребительских стоимостей, который может приобрести рабочий на свою номинальную заработную плату
 2. V. Употребите подходящие прилагательные в требуемом падеже.
 3. Бюджетное ограничение и оптимальное равновесие потребителя.
 4. Бюджетные ограничения потребителя. Равновесие потребителя. Эффект замещения и дохода
 5. Взаимодействие потребителей.
 6. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ У ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ (в оборотних коштах)
 7. Влияние потребителей
 8. Впервые понятие бытия в философии употребилПарменид
 9. Второй закон Госсена- Потребитель максимизирует полезность путем выбора такого потребительского набор, при котором отношения предельной полезности к цене одинаковы для всех благ.
 10. Выигрыш и проигрыш потребителя.
 11. Государство вводит налог на цену (Т). Исходя из данных рисунка, определите долю налогового бремени, которую понесут потребители продукции.

останньої одиниці запасу певного виду товарів;

В) економічна концепція, згідно з якою грошова маса в обігу відіграє ви-

Значальну роль у формуванні економічної кон’юнктури та встановленні

Причинно-наслідкових зв’язків між зміною кількості грошей і величи-

ною валового національного продукту, а також розвитку виробництва;

Г) це наука, яка вивчає закони розвитку економічної системи, що вини-

Кають з приводу виробництва та привласнення товарів і послуг в усіх

Сферах суспільного відтворення, а також ті аспекти еволюції націо-

Нальної свідомості духу народу, його культури, психології, моралі та

поведінки, що впливають на процес економіки;

Д) ця функція полягає в розкритті процесу еволюції різних економічних

Систем, обґрунтуванні суті економічних явищ у суспільстві, розкрит-

Ті суті законів та обґрунтуванні механізму їхньої дії.

Терміни і поняття

Меркантилізм 5. Економічна теорія

Економікс 6. Теоретична функція

Монетаризм 7. Маржиналізм

Хремастика 8. Практична функція

2. Розв’яжіть структурно-логічні тести:

1. Нижче наведено ознаки, що стосуються систем:

1) складність (наявність рівнів складності);

2) детерміновані причинно-наслідкові зв'язки;

3) здатність до саморегулювання (встановлення внутрішньої збалансованості);

4) здатність до самоорганізації;

5) здатність до саморозвитку;

6) імовірнісні причинно-наслідкові зв'язки;

7) можливість визначення в системі первинних елементів;

Здатність адаптуватися до умов функціонування.

Які з наведених ознак:

а) характерні для економіки як великої системи;

Б) не притаманні економіці?

2. Нижче наведено дисципліни, що входять до структури економічної науки:

1) економіка приладобудування і радіоелектроніки;

2) бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності;

3) державні фінанси;

4) управління і організація промислового виробництва;

5) економічна кібернетика;

6) економічна теорія;

7) організація і нормування праці;

8) політична економія;

9) економіка транспорту;

10) теорія статистики;11) економіко - математичне моделювання;

12) економічне прогнозування;

13) економіка сільського господарства;

Менеджмент.

Об’єднуйте дисципліни в чотири групи:

а) теоретичні;

б) галузеві;

в) функціональні;

Г) методичні.

Наведені нижче тези відображають розуміння предмета економічної

теорії різними історичними школами:

1) виробництво і розподіл матеріальних благ у суспільстві;

2) домашнє (міське) господарство;

3) торгівля (внутрішня і зовнішня);

4) сільськогосподарське (фермерське) виробництво;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)