АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Що може бути об’єктом привласнення?

Читайте также:
  1. Об’єктом амортизації є вартість основних засобів (крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій).

Перелічіть і охарактеризуйте основні типи, форми і види власності.

Охарактеризуйте тенденції розвитку форм власності в Україні.

Роздержавлення і приватизація. Що між ними спільного і в чому від-

Мінність?

Які основні форми власності передбачає Закон України “Про влас-

Ність”? Які форми колективної власності?

Які можливі шляхи роздержавлення власності? Який шлях застосо-

Вується в Україні?

Охарактеризуйте способи приватизації власності, передбачені Зако-

Ном України “Про приватизацію майна державних підприємств”. Які

Способи переважають на сучасному етапі й чому?

Чи повинні права власності поширюватись на такі природні феноме-

Ни, як сонце, вітер, повітря, електромагнітні хвилі і т. д.

Теми доповідей

Рівноправність різних форм власності як обов’язкова умова форму-

Вання ринкової економіки.

Характеристика процесу роздержавлення в сучасній Україні.

Приватизаційні процеси в Україні.

Тестові завдання до теми

1. Користування – це:

А) можливості суб’єкта поступати з об’єктом власності на свій розсуд,

Розпоряджатися речами як завгодно у своїх інтересах, аби це не супер-

ечило загальноприйнятим нормам і правилам життя в суспільстві;

Б) можливості індивідів задовольняти свої потреби за допомогою

Об’єктів власності, використовуючи їх для певних цілей за призначен-

ням;

В) право суб’єктів практично вільно застосовувати власність, але в

межах повноважень, наданих власником;

Г) система виробничих відносин між людьми з приводу присвоєння

Ними різних речей (об’єктів) у всіх сферах суспільного відтворення.

Загальна умова виробництва, вияв волі певного класу і правове

Оформлення цієї волі в законодавчих актах, що, як правило, закріплю-

ється угодами, – це:

а) економічна власність;

б) соціальна власність;

в) суспільна власність;

Г) юридична власність.

Яка з форм нетрудової власності названа неправильно?

а) рабовласницьке господарство;б) феодальне господарство;

в) ремісниче господарство;

Г) приватнокапіталістичне господарство.

4. Допишіть не названий спосіб приватизації:

а) викуп об’єктів малої приватизації;

б) викуп державного майна, зданого в оренду;

в) продаж акцій відкритих акціонерних товариств;

г) продаж на аукціоні та за конкурсом;

Розкриває процес формування і розвитку класів, соціальних

Верств та груп, взаємодію між ними залежно від ставлення до засобів ви-

робництва, способів отримання певної частки національного багатства:

а) юридичний аспект власності;

б) політичний аспект;

в) соціальний аспект;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)