АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теми доповідей

Читайте также:
 1. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 2. Активні форми навчання під час занять із гуманітарної підготовки
 3. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 4. Види перекладу
 5. Глобальні проблеми сучасності
 6. ДніпропетровськА державнА фінансовА АКАДЕМІЯ 30 страница
 7. Еволюція власності на землю та на майно.
 8. Засоби підвищення фінансової стійкості підприємства
 9. Застосування технічних засобів.
 10. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід
 11. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу
 12. Критерії оцінювання діяльності студента на семінарі

1. Сучасні економічні теорії та їх вплив на розвиток економіки.

2. Вклад класичної та кейнсіанської шкіл у розвиток економічної думки.

3. Адам Сміт – видатний вчений-економіст ХVІІІ ст.

Тестові завдання до теми

Класична школа, розглядаючи вплив держави на економічні про-

цеси в середині держави вважала, що вона повинна:

а) втручатись та повністю їх контролювати;

б) впливати на грошово-кредитну політику;

в) не втручатись в економічні процеси;

г) впливати на доходи населення, тобто регулювати платоспромож-

ній попит.

Вивчення та пояснення процесів і явищ економічного життя сус-

Пільства, дослідження умов та характер функціонування суспільного

виробництва та його вплив на соціальні процеси – це:

а) пізнавальна функція;

б) теоретична функція;

в) практична функція;

г) методологічна функція.

141

Наука, яка вивчає закони розвитку економічних систем, що ви-

Никають із приводу виробництва та привласнення товарів і послуг в

Усіх сферах суспільного відтворення, а також ті аспекти еволюції на-

Ціональної свідомості, духу народу, його культури, психології, моралі

та поведінки, що впливають на процес економіки, – це:

а) політекономія;

б) менеджмент;

в) економічна теорія;

Г) економікс.

Теоретичний вираз, мислені форми виробничих відносин, еконо-

мічних явищ і процесів, які реально існують, – це:

а) економічні закони;

б) методи пізнання економічних процесів;

в) економічні категорії;

Г) суперечності.

Досліджується економічне явище у взаємозв’язку і взаємодії

його складових елементів при:

а) аналізі;

б) синтезі;

в) індукції;

Г) дедукції.

Економічна теорія, яка виражала інтереси торговельної буржуа-

зії епохи первісного нагромадження капіталу, – це:

а) фізіократизм;

б) меркантилізм;

в) класична школа;

Г) кейнсіанська школа.

7. Автором принципу „невидимої руки” є:

а) Джон Кейнс;

б) Франсуа Кене;

в) Самуельсон;

Г) Адам Сміт.

Згідно з марксистською школою економічної теорії, джерелом

вартості є:

а) праця робітника;

б) якість товару;в) співвідношення попиту та пропозиції;

Г) кількість товару на ринку.

9. У якому році був введений термін “політекономія”:

а) 1629;

б) 1625;

в) 1618:

Г) 1615?

Яка з економічних шкіл вперше зробила предметом свого аналі-

зу процес виробництва, а не сферу обігу:

а) класична школа;

б) меркантилізм;

в) школа фізіократів;

Г) маржиналізм?

11. Представниками класичної економічної теорії є:

а) Адам Сміт, Давид Рікардо;

б) Антуан Монкретьєн, Томас Менн;

в) Аристотель, Платон;

Г) Джон Кейнс, Самуельсон.

12. Хто першим ввів термін “політична економія”:

а) Франсуа Кене;

б) Антуан Монкретьєн;

в) Адам Сміт;

Г) Аристотель?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)