АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Господарський механізм 8. Структура ринку

Читайте также:
 1. B) социально-стратификационная структура
 2. III. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДА
 3. VI. Рыночный механизм. Структура рынка. Типы конкурентных рынков
 4. VIII. Формирование и структура характера
 5. А. Лінійна організаційна структура
 6. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 7. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 8. Адхократическая структура
 9. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 10. АЛЕКСИТИМИЯ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
 11. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 12. Анормальная структура мозга

2. Розв’яжіть структурно-логічні тести:

1. Ринок виконує такі основні функції:

1) об'єднує продавців з покупцями, виробників зі споживачами;

2) через конкурентне середовище формує економічні стимули;

Забезпечує досягнення компромісу різних інтересів учасників ринку.

Які з перелічених функцій не реалізуються або реалізуються не по-

вною мірою, якщо:

А) відсутній захист населення від надходження на ринок неякісних то-

Варів?

Б) якась компанія, встановивши своє панування на ринку, перешкоджає

Надходженню на ринок товарів з інших джерел?

В) при нестачі товарів на внутрішньому ринку обмежується (шляхом

Кво тування, ліцензування) їхній експорт?

Г) внаслідок підвищення податку на особисті доходи обмежується купі-

Вельна спроможність населення?

Д) внаслідок високого мита обмежується надходження товарів на вну-

Трішній ринок?

Ж) держава з фіскальною метою встановлює сплату податків не після

Реалі зації товарів, а до їхнього продажу?

2. Нижче перелічені деякі елементи інфраструктури:

1) фондові біржі;

2) магазини, крамнички, ларьки;

3) іпотечні банки;

4) товарні біржі;

5) каси обміну валюти;

6) посередницькі контори для продажу квартир;

7) бази, склади, елеватори;

8) підприємства зв'язку;

9) комерційні банки;

Транспортні підприємства.

Які з перелічених елементів утворюють інфраструктуру:

а) ринку товарів і послуг;

б) ринку кредиту, грошей і цінних паперів;

в) ринку нерухомості;

Г) є елементами загально ринкової інфраструктури?

3. Нижче перелічені деякі явища, що притаманні ринку:

Протистояння великих підприємств (супермаркетів, універсамів) ма-

лим і середнім (крамницям) в намаганні закріпити за собою покупців;

Підвищення курсу акцій акціонерних компаній галузі порівняно із

зміною середнього курсу (індексом Доу-Джонса);

Конкуренція сільськогосподарських компаній за право одержання лі-

цензій на експорт сировини;

Зниження компаніями своїх ринкових цін на товари (послуги) порів-

няно з аналогічними цінами інших компаній;Конкуренція між компаніями за отримання від держави пільг, приві-

Леїв, замовлень.

У яких з перелічених явищ проявляються різні види конкуренції, а

саме:

а) внутрішньогалузева;

б) міжгалузева;

в) недосконала;

Г) нецінова?

Нижче перелічені деякі поняття, що використовуються для

характерис тики підприємництва:

1) переважно недержавна власність;

2) виробництво, торгівля, комерційне посередництво;

3) особливий вид ринкової діяльності;

4) реалізуються функції ринку;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)