АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Та державне регулювання економічних процесів . 56

Читайте также:
 1. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 2. Адміністративні методи регулювання зовнішньої торгівлі.
 3. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
 4. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
 5. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 6. Валютне регулювання
 7. Верховна Рада та державне управління
 8. Верховна Рада та державне управління.
 9. Взаємозв’язок господарських процесів
 10. Види економічних циклів за тривалістю, їх характеристика.
 11. Види, способи і типи правового регулювання
 12. Воєнний ринок та важелі його регулювання

Тема 6. Ринкова економіка та її еволюція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

6.1. Поняття про ринкову економіку та її складові елементи . . . . .56

6.2. Інфраструктура ринку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

6.3. Концепції та моделі ринкової економіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Тема 7. Механізм функціонування ринку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

7.1. Попит та пропозиція. Взаємодія між ними . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

7.2. Підприємства та фірми: суть, значення та класифікація . . . . .68

7.3. Капітал, витрати, ціна і прибуток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

7.4. Монополії та конкуренція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

Тема 8. Підприємництво та бізнес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

8.1. Еволюція та визначення понять “підприємництво”

та “бізнес” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

8.2. Суб’єкти підприємницької діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

8.3. Взаємозв’язок форм власності та підприємництва . . . . . . . . . . .85

8.4. Менеджмент і маркетинг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

Тема 9. Макроекономічна нестабільність та державне регулювання .100

9.1. Циклічність розвитку економіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

9.2. Безробіття та зайнятість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

9.3. Інфляція. Причини інфляції в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

Тема 10. Державне регулювання економічних процесів . . . . . . . . . . . . . .105

10.1. Кейнсіанська теорія регулювання економіки

та причини її виникнення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

10.2. Державне регулювання економіки: суб’єкти,

об’єкти, мета та функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

10.3. Методи державного регулювання економічних процесів . .107

10.4. Соціальна політика держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110Тема 11. Аграрні відносини та особливості їхнього

розвитку в сучасних умовах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

11.1. Сучасний стан аграрного виробництва в Україні . . . . . . . . . .114

11.2. Еволюція власності та організаційно-правових

формувань на селі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

11.3. Земельна рента та її форми в сучасних умовах . . . . . . . . . . . .117

Тема 12. Світове господарство та місце

України в світовій економіці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

12.1. Світове господарство та його структура . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

12.2. Форми міжнародних економічних відносин. . . . . . . . . . . . . . .122

12.3. Глобалізація світогосподарських

зв’язків та загальноцивілізаційні проблеми людства. . . . . . . .137

ЧАСТИНА ІІ Методичні вказівки та завдання для проведення

Семінарських занять з дисципліни “Економічна теорія” . . . . . . . . . . 139

Модуль I. Загальні основи економічного розвитку суспільства . . . . 139

Тема 1. Економічна теорія як наука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

Тема 2. Суспільне виробництво та фактори, що на нього впливають .146

Тема 3. Суспільний продукт. Рушійні сили

розвитку економіки та виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

Тема 4. Власність у системі виробничих відносин . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162

Тема 5. Основні форми економічного розвитку.

Товарна організація та її роль в еволюції суспільства . . . . . . . . . . . . . . . .168

Модуль II. Загальні основи ринкової економіки та державне регулю-

Вання економічних процесів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Тема 6. Ринкова економіка та її еволюція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178

‡агрузка...

Тема 7. Механізм функціонування ринку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

Тема 8. Підприємництво та бізнес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198

Тема 9. Макроекономічна нестабільність та державне регулювання . .207

Тема 10. Державне регулювання економічних процесів . . . . . . . . . . . . . .216

Тема 11. Аграрні відносини та особливості їх

розвитку в сучасних умовах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226

Тема 12. Світове господарство та місце України в

світовій економіці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233

Орієнтовна тематика рефератів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)