АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Читайте также:
 1. Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек
 2. Аналіз беззбитковості підприємства
 3. Аналіз валового прибутку підприємства
 4. Аналіз платоспроможності підприємства
 5. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 6. Аналіз структури капіталу підприємства
 7. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві
 8. Аналітична ідентифікація фінансових ризиків підприємства
 9. Б) для підприємств меншого (середнього) розміру.
 10. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями
 11. Взаємозв'язок інформаційних підсистем підприємства
 12. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.

За видом

діяльності

За способом

організації

За юридичним

статусом За формами

власності

За розміром

За ступенем

охоплення ринку

- промислові;

- торгові чи

комерційні;

- страхові;

- фінансові;

- туристичні;

- аудиторські;

- консалтингові

- одноосібні;

- партнерство;

- корпорація;

- асоціація;

- консорціум;

- акціонерне

товариство

- юридичні особи

публічного права;

- юридичні особи

приватного права

- приватні;

- колективні;

- державні

- малі;

- середні;

- великі;

- місцеві

- регіональні

- галузеві

- національні

- транснаціональні

Схема 7.1. Класифікація підприємств

Виділяють зовнішні і внутрішні функції підприємства.

До зовнішніх функцій відносять:

1) входження в соціально-економічні процеси, які відбуваються в сус-

пільстві;

2) включення в макроекономічні структури, оскільки при сучасному

розподілі праці жодна економічно незалежна одиниця не в змозі за-

безпечити весь виробничий процес самостійно, саме тому юридична

особа включається до макроекономічної структури через рух сиро-

винним, робочої сили, товарів та послуг, грошового капіталу і матері-

алів;

3) промисловий спосіб виробництва товарів та послуг;

4) проникнення на ринки товарів та послуг та отримання через цей ри-

нок прибутку.

До внутрішніх функцій відносять:

1) об’єднання ресурсів (матеріальних, фінансових, соціальних, психо-

логічних – включають різний життєвий та професійний досвід, ефек-

тивність емоційної підтримки, енерго-вольовий потенціал);

2) розподіл функцій, тобто розподіл завдань між членами організацій;

3) забезпечення доходів (зарплата працівників);

4) визнання та можливість самореалізації;

5) захист та гарантія майбутнього.

Внутрішнє середовище підприємства складається з п’яти елементів:

70

1) мета – це конкретний кінцевий стан або бажаний результат, якого

прагне досягти група працюючи разом;

2) структура – це логічні взаємовідносини рівнів управління та функ-

ціональних областей, побудованих у формі, яка найбільш ефективно

досягає мети;

3) завдання – це запланована робота, серія робіт чи частина роботи, що

повинна бути виконана заздалегідь установленим способом у визна-чений термін;

4) технологія – це поєднання кваліфікованих навичок, обладнання, інф-

раструктури, інструментів, відповідних технічних знань необхідних

для здійснення бажаних перетворень у матеріалах та людях;

5) персонал підприємства – керівництву необхідно передбачити, як по-

веде себе конкретна особа в конкретній ситуації.

Зовнішнє середовище підприємства охоплює:

1) сферу безпосереднього впливу – це сукупність тих зовнішніх факторів,

що активно, реально та негайно впливають або можуть вплинути на

діяльність підприємства. Ця сфера включає такі сили, як конкуренти,

покупці, постачальники, органи державного регулювання, власники

підприємств, ділові партнери, інвестори, маркетингові посередники,

профспілки, засоби масової інформації та ін.;

2) сферу опосередкованого впливу – лише формує загальні перспекти-

ви розвитку підприємства, сприятливі чи не зовсім тенденції, про-

блеми, кон’юнктуру ринку тощо та визначає загальні напрями роз-

витку галузі на віддалену перспективу. Ця сфера включає політичні

та соціально-культурні фактори, стан економіки, НТП, технологічні

зміни та законодавчий вплив уряду, міжнародні відносини, стосунки

з місцевим населенням, деякі макроекономічні явища (безробіття, ін-

фляцію, кризу надвиробництва) та ін.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)