АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вості, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва, але

Читайте также:
 1. Бердичівський коледж промисловості, економіки та права
 2. В) соціально-економічне явище, за якого частина пра цездатного насе-
 3. Види публічного мовлення. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування
 4. Випишіть литовського князя, під час правління якого вперше було ліквідовано удільні князівства України-Руси, зазначте, які це були князівства, в якому столітті це сталося.
 5. Виражальні засоби міжтекстовості та способи їх виявлення
 6. Власність як економічна категорія. Сутність власності, її економічний та правовий зміст
 7. Власність, її сутність, форми та місце в економічній системі.
 8. Говорячи про засоби соціальної комунікації, необхідно зазначити, що вони пройшли кілька досить важливих етапів свого розвитку.
 9. Дефіцитний бюджет, зазвичай, має місце у період спаду обсягів національного виробництва, коли податкові надходження зменшуються, а потреба у видатках зростає.
 10. Електрозахисні засоби (ЕЗЗ)
 11. Епідемія — масове розповсюдження інфекційного захворювання людини в будь-якій місцевості, країні, яке суттєво перевищує загальний рівень захворюваності.

Втрачають власність на вироблений продукт, а отже, зберігають виробни-

Чу, але втрачають комерційну самостійність.

Синтез (з грец. – складання) – поєднання розрізнених рані ше частин

І сторін у цілісність з урахуванням взаємозв'язків між ними.

Система управління – свідомо організований, цілеспрямований і ак-

Тивний вплив різних суб'єктів управління на процес розвитку та функці-

Онування суспільного способу виробництва, економічної системи, їх

Окре мих підсистем та елементів.

Складна праця – праця, для виконання якої потрібні спеціальна під-

Готовка, оволодіння певною спеціальністю, що, у свою чергу, передбачає

Потребу в здобутті освіти.

Соціальна ефективність – відповідність господарської діяльності

Основним соціальним потребам і цілям суспільства, інтересам окремої

Людини.

Соціальна політика сучасної держави – комплекс соціально-

Економічних заходів держави та організацій, спрямованих на послаблен-

Ня нерівності у розподілі доходів та майна, на захист населення від безро-

Біття, підвищення цін, знецінення трудових заощаджень та ін.

Соціально-економічний уклад – особливий тип виробничих відно-

Син, передусім відносин економічної власності, якому властиві специфіч-

Ні закони розвитку.

Соціально-орієнтована ринкова економіка – модель соціально-

Економічного розвитку, що передбачає переважання приватної власності

Та ринку в процесі їх поєднання з державною власністю і державним ре-

Гулюванням та систему соціального захисту населення.

Споживання – сума грошей, які витрачають люди на придбання ма-

Теріальних благ і послуг для задоволення власних потреб (фізіологічних,

Соціальних і духовних).

Споживча вартість – певна річ або послуга, яка завдяки своїм ко-

Рисним властивостям задовольняє різноманітні людські потреби.

Споживчий кредит – кошти, які банки, спеціалізовані кредитні інс-

Титути та торгові компанії надають фізичним особам для придбанняТова рів тривалого користування.

Структура ринку – сукупність окремих ринків у межах національної

Економіки або внутрішнього ринку, а також світового ринку та його окре-

Мих регіонів і взаємодія між ними.

Структурна криза – кризові явища тривалого нециклічного характе-

Ру, що проявляються в занепаді окремих галузей і комплексів (груп) галу-

Зей народногосподарського значення, порушують ключові загальноеко-

Номічні (відтворювальні) пропорції.

Суверенітет – повна неза лежність держави від інших держав у її вну-

Трішніх справах і зовнішніх від носинах.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)