АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І природою, їх конфлікт, глобальне порушення рівноваги у природному

Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність за порушення
 2. Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 3. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я.
 4. Аналіз часткової та загальної рівноваги
 5. Англо-американська школа (теорії “часткової рівноваги”)
 6. Визначення ринкової рівноваги.
 7. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства
 8. Відповідальність за порушення податкового законодавства
 9. Відповідальність за порушення правил ліцензування
 10. Глава 22. ПРАВОВА І ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ
 11. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни.
 12. Динамічна модель ринкової рівноваги.

Кру гообігу речовин внаслідок панування капіталістичної власності, дер-

Жавної власності в країнах колишнього СРСР та Східної Європи, з також

Господар ської діяльності людей, ірраціональних процесів народонасе-

Лення тощо.

Економіка (з грец. – ведення домашнього господарства) – наука про

Економічні відносини між людьми в процесі праці, безпосеред нього ви-

Робництва товарів і послуг, а також у сфері їх обміну, розподілу та спо-

Живання.

Економічні інтереси – усвідомлені економічні потреби окремих лю-

Дей, соціальних верств, груп та класів, які виявляються у поставлених ці-

Лях, конкретних завданнях та діях щодо їх досягнення.

Економічні потреби – ідеальний внутрішній мотив людини, що спо-

Нукає її до економічної діяльності для забезпечення власного добробуту

Та добробуту членів родини.

Економічна безпека – стан незалежності держави у формуванні й роз-

Витку її економічної системи та комплекс заходів щодо її забезпечення.

Економічна глобалізація – процес діалектичної взаємодії національ них

Та глобальних економічних відносин, що управляється відповідними за-

Конами та закономірностями і здійснюється під егідою наднаціональних

Економічних структур, за якого відбувається поступове обмеження націо-

нальних рис людини економічної і відповідних економічних відносин.

Економічна ефективність – досягнення найвищих результатів за най-

Менших витрат живої та уречевленої праці.

Економічна інтеграція – співпраця між національними господарства-

Ми різних країн і повна або часткова їх уніфікація; ліквідація бар'єрів у

Торгівлі між цими країнами; зближення ринків цих країн з метою утво-

Рення одного великого (спільного) ринку.

Економічна категорія – теоретичне вираження, мислена форма еко-

Номічних, передусім виробничих, відносин у взаємодії з розвитком

Продук тивних сил, економічних явищ і процесів, які реально існують.

Економічна модель – виведення закономірностей розвитку економі-Ки із відповідних економічних фактів.

Економічна небезпека – поступова втрата власності народу на своє

Національне багатство і здатності держави здійснювати незалежну полі-

Тику в інтересах народу, а також поступове перетворення країни на сиро-

Винний придаток, джерело дешевих ресурсів.

Економічна система – 1) спосіб організації національної економіки.

Сукупність усіх видів економічної діяльності та економічних відносин

Між людьми у процесі їх взаємодії, спрямованих на ви робництво, об-


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)