АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Економічні закони та категорії, їхня класифікація

Читайте также:
 1. Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек
 2. Бюджетно-податкова політика забезпечує найважливіші економічні функції держави, які формують її дієздатність в економічній політиці:
 3. Види податків і податкових платежів та їх класифікація
 4. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 5. Випадкові події. Класифікація подій
 6. Виробничі можливості в економічній системі та проблема економічного вибору
 7. Власність, її сутність, форми та місце в економічній системі.
 8. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 9. ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ
 10. Гігієнічна класифікація умов праці
 11. Головні макроекономічні показники (проблема валоєвого і чистого доходів)
 12. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин. Класифікація шкідливих речовин за ступенем впливу на організм людини

Економічний закон ЕЗ – це внутрішньо необхідні, сталі й суттєві

зв’язки між економічними явищами і процесами, а також між протилеж-

ними сторонами окремих явищ і процесів, їх елементами і властивостями.

Сутність, а отже, і закон (бо ці поняття однорідні) всебічно можуть бути

23

досліджені лише через усі інші категорії діалектики (кількість і якість,

зміст і форма, ціле й частина тощо). ЕЗ не залежать від свідомості людей,

але залежать від їх свідомої діяльності.

До системи економічних законів належать 4 їх типи:

_ Загальні економічні закони Ї властиві всім суспільним способам ви-

робництва, тобто це ті закони, які функціонують у всіх без винятку

економічних системах (закон зростання потреб, закон відповідності

виробничих відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил,

закон зростання продуктивності часу, закон економії робочого часу).

_ Економічні закони, які діють у декількох суспільно-економічних форма-

ціях – функціонують у кількох економічних системах, де створені для

них відповідні умови (закони ринкової економіки, закон вартості, за-

кон попиту і пропозиції тощо). Такі економічні закони відображають

сталі й суттєві зв’язки, властиві декільком технологічним способам

виробництва в їх взаємодії з деякими однаковими елементами різних

суспільних форм в однотипних суспільно-економічних формаціях.

_ Специфічні економічні закони – ті, що діють лише в межах одного сус-

пільного способу виробництва, тобто притаманні лише одній еконо-

мічній системі. Найважливіший з них – основний економічний закон,

який виражає найбільш глибинні зв’язки між продуктивними силами

і виробничими відносинами, відносинами власності у взаємодії з роз-

витком продуктивних сил.

_ Економічні закони, що діють лише на одній із стадій (висхідній або

низхідній) суспільного способу виробництва. Тобто це такі економіч-

ні закони, які функціонують на окремих стадіях даної економічної

системи (наприклад, закон породження монополії концентрацією ви-

робництва, який діє на вищій стадії розвитку капіталізму).

_ Економічна категорія – це логічні, стійкі, абстрактні, теоретичні по-

няття, які в узагальненому вигляді характеризують зміст економічно-го явища чи процесу, який реально існує, а також властивості суттєві

цим явищам і процесам, тобто економічні категорії – це узагальнюючі

поняття, які виражають суттєві сторони явищ і процесів (товар, ри-

нок, попит, пропозиція, ціна, вартість та ін.).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)