АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Суть попиту та фактори, що на нього впливають. Закон попиту

Читайте также:
 1. B) Наличное бытие закона
 2. II закон Кирхгофа
 3. II. Законодательные акты Украины
 4. II. Законодательство об охране труда
 5. II.3. Закон как категория публичного права
 6. III. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда
 7. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 8. IX.3.Закономерности развития науки.
 9. А 55. ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ КОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРІВ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ
 10. А) Закон диалектического синтеза
 11. А) совокупность предусмотренных законодательством видов и ставок налога, принципов, форм и методов их установления.
 12. А. Законодательные (представительные) органы власти республик в составе Российской Федерации

Суть пропозиції ат фактори, що на неї впливають. Закон пропозиції.

Взаємодія попиту і пропозиції. Ціна рівноваги.

Поняття інфраструктури ринку її основні елементи.

Суть підприємства та механізм його функціонування. Спільні риси

Всіх підприємств та їх аналіз.

Функції підприємств та їхня характеристика.

Класифікація підприємств за різними ознаками.

Внутрішнє середовище підприємства і характеристика його складо-

Вих елементів.

Капітал і прибуток. Їхня характеристика.

Поняття підприємництва і бізнесу.

Види бізнесу.

Підприємницький простір та характеристика його складових.

Зовнішній і внутрішній фактори впливу на підприємницьку діяльність.

Суб’єкти підприємницької діяльності та їхня характеристика.

65. Взаємозв’язок форм власності та підприємства. Охарактеризуйте:

ТОВ, товариство з повною відповідальністю, акціонерне товариство,

Асоціація, кооператив, господарське і командитне товариство, при-

Ватне підприємство, приватний підприємець, спільне підприємство.

Циклічність розвитку суспільства. Причина виникнення циклів та їх

Класифікація.

Суть та види безробіття.

Концепції безробіття та сучасні методи боротьби з безробіттям.

Суть, види і причини виникнення інфляції.

Інфляція в Україні. Соціально-економічні наслідки і наслідки подо-

Лання. Показники інфляції.

Суть та необхідність державного регулювання економіки.

Методи регулювання економічних процесів.

Суть аграрного виробництва, його необхідність для суспільного від-

Творення.

Суть земельної ренти, причини виникнення і класифікація.

Суть та функції менеджменту.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Контрольна робота №1

Процес праці та його прості елементи.

Національний дохід.

Поняття ринку.

Товарні біржі, її види та функції.Аграрні реформи в Україні.

Контрольна робота №2

Продуктивні сили суспільства та виробничі відносини.

Валовий національний доход та його характеристика.

Об’єктивні основи виникнення ринку і його характерні риси.

Фондова біржа та її характеристика.

Рентні відносини в сільському господарстві.

Контрольна робота №3

Організаційно-економічні відносини та соціально-економічні відно-

Сини.

Валовий внутрішній продукт та його характеристика.

Функції ринку.

Характеристика механізму торгівлі цінними паперами.

Характеристика видів ренти (диференційної, абсолютної, монополь-

Ної та екологічної).

Контрольна робота №4

Економічні закони та категорії.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)