АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ють одну і ту саму потребу (чай і кава, масло і маргарин та ін.). Для цих

Читайте также:
 1. Анисим Маслов
 2. Выдающиеся отечественные педиатры и их роль в развитии педиатрии (А.А.Кисель, В.И.Молчанов, С. Маслов, Г.Н. Сперанский, А.Ф. Тур, Ю.Ф. Домбровская).
 3. Глава 10. Гуманистическое направление в теории личности: Абрахам Маслоу
 4. Глава 10. Гуманистическое направление в теории личности: Абрахам Маслоу.
 5. Гуманистическая теория личности (К. Роджерс, А. Маслоу)
 6. Иерархическая теория мотивации А. Маслоу
 7. Иерархия потребностей по А. Маслоу
 8. Иерархия потребностей по А.Х. Маслоу
 9. Иерархия потребностей по Маслоу
 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ МАСЛОУ В УПРАВЛЕНИИ.
 11. Классификация человеческих потребностей по А. Маслоу.
 12. Масло и нож

Продуктів існує пряма залежність між ціною на один із них і попитом на

Другий, тобто коли ціна одного продукту знижується (зростає), попит на

Інший продукт зменшується (збільшується).

Вивезення капіталу – система економічних відносин, що виникає у

Процесі вивезення за кордон ТНК, державами та міжнародними фінансо-

Во-кредитними організаціями вартості у грошовій або товарній формі

З метою виробництва і привласнення монопольно високих прибутків,

Отри мання інших переваг.

Виробнича ефективність – виробництво певного блага з найнижчи-

Ми витратами; досягається тоді, коли виробляється обсяг продукції, за

Якого середні загальні змінні витрати мінімальні, а граничний продукт на

Грошову одиницю затрат кожного вхідного фактора однаковий.

Виробничі відносини – суспільна форма розвитку продуктивних сил,

Змістом якої є відносини (зв'язки) між людьми у процесі виробництва,

Обмі ну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ.

Виробничі ресурси – сукупність ресурсів, що використовують для виго-

Товлення товарів і послуг: земля, праця, капітал і підприємницькі здібності.

Витрати виробництва – частина вартості вироблених товарів або на-

Даних послуг, яку підприємство витрачає на їх виготовлення або надан-

Ня.

Відкрита економіка – економіка країни, яка, виходячи з національ-

Них інтересів, відкриває свої кордони для ввезення капіталу, імпорту

Това рів і послуг з інших країн, а з посиленням конкурентоздатності влас-

Ної продукції вільно експортує свої товари і послуги, здійснює вивезення

Ка піталу й міграцію робочої сили.

Вільна економічна зона – територія, де іноземні та вітчизняні фірми

Користуються податковими пільгами.

Вільна конкуренція – конкуренція, для якої характерні велика кіль-

Кість конкурентів-виробників і конкурентів-покупців, вільний доступ

Това ровиробників до будь-якого виду діяльності.Вільна торгівля – політика мінімального державного втручання у зо-

Внішню торгівлю, що розвивається на основі вільних ринкових сил по-

Питу і пропозиції.

Власність – соціологічна категорія, що виражає сукупність суспіль-

Них (економічних, правових та інших) відносин між людьми, прямо або

Опосередковано пов'язаних з розвитком продуктивних сил.

Власність економічна – виробничі відносини між людьми з приводу

Привласнення засобів виробництва, робочої сили, предметів споживан ня,

Послуг тощо в усіх сферах суспільного відтворення.

Внутрішньогалузева конкуренція – боротьба між товаровиробника-


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)