АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Б) ринковій моделі

Читайте также:
 1. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 2. Економічний кругообіг в ринковій економіці. Субєкти ринкової економіки
 3. Зайнятість населення в сучасній ринковій економіці
 4. Коваріаційна матриця оцінок параметрів моделі.
 5. Конкуренція її суть ,види та роль в ринковій економіці. Досконала та т недосконала конкуренція.
 6. Конкуренція: сутність, види і роль у ринковій економіці.
 7. Рента як форма доходу в ринковій економіці
 8. РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
 9. Ринковій економіці
 10. Розв’язання проблеми економічної ефективності та соціальної справедливості у соціальній ринковій економіці.
 11. Роль і завдання держави в ринковій економіці

Нижче перелічено деякі заходи, що здійснюються у зв'язку з переходом

від адміністративної моделі господарського механізму до ринкової:

1) акціонування державних підприємств;

2) створення умов для реєстрації нових підприємств;

3) продаж державного майна підприємств на аукціонах і торгах;

4) підтримка малих підприємств податковими пільгами;

Створення умов для оренди і наступного викупу підприємств своїм

персоналом;

Встановлення обмежень на ціни в монополізованих галузях.

Визначте, які з перелічених заходів:

а) спрямовані на зміну структури власності;

Б) є фактором створення конкурентного середовища?

У період переходу від адміністративної моделі господарського меха-

Нізму до ринкової можливі дії держави, що неоднаково впливають на

темпи ринкових реформ. Нижче наведено деякі з таких дій:

Звільнення цін від державного контролю в немонополізованих галу-

зях;

2) заборона купівлі і продажу земельних ділянок;

3) установлення державного контролю над цінами монополій;

4) підвищене оподаткування приросту фондів оплати праці;

5) підтримка малого і середнього підприємництва податковими пільгами;

6) розподіл дефіцитних харчових продуктів за картками;

Подолання бюджетного дефіциту головним чином через грошову емісію.

Визначте, які з наведених заходів:

а) здатні сприяти економічній реформі;

Б) уповільнюють її.

Нижче наведено ознаки господарського механізму вільного і регу-

льованого ринків:

1) самостійність господарських суб'єктів;

Формування галузевої структури виключно на основі ринкового са-

морегулювання;

Установлення податків з метою стимулювання розвитку економіки в

певних її напрямках;

4) установлення контролю над природними монополіями;

5) наявність в обігу металевих (золотих, срібних) грошей;

6) установлення експортного чи імпортного мита;

7) необмежена монополізація в галузях економіки;

8) антикризова політика держави;

Майнова відокремленість підприємств.

Які з перелічених ознак властиві господарському механізму:

а) ринкової економіки взагалі;

б) виключно вільному ринку;

В) виключно регульованому ринку?Нижче наведено деякі можливі варіанти поведінки суб'єктів ринко-

вої економіки:

1) якнайшвидше перетворити готівкові гроші в будь-який товар;

2) розшукати потрібний товар за можливо нижчу ціну;

3) використати частину прибутку для будівництва очисних споруд;

4) позбавити покупця (клієнта) можливості вибирати товар (послугу);

5) пошук ринку, на якому можна продати товар найдорожче;

6) використати частину прибутку з благодійною метою;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)