АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Економічні зв'язки і відносини між людьми

Ринкова економіка (ринкове господарство) – тип економіки, зас-

Нований на приватній власності, в якому відбувається вільна гра ринко-

Вих сил.

Ринок засобів виробництва, або ринок капіталу (за термінологією

Економікс), – сукупність економічних відносин між різними суб'єктами

Підприємницької діяльності з приводу організації купівлі-продажу засо-

Бів і предметів праці та їх використання.

Ринок золота – сукупність економічних відносин з приводу організа-

Ції та купівлі-продажу золота.

Ринок інтелектуальної власності – підсистема економічних відно-

Син між різними господарюючими суб'єктами з приводу організації,

Вико ристання і купівлі-продажу патентів, ліцензій та інших об'єктів

Інтелекту альної власності.

Ринок послуг – сукупність економічних відносин між виробниками і

Споживачами із приводу організації, надання та купівлі-продажу послуг.

Ринок предметів споживання – підсистема економічних відносин

Між економічними суб'єктами (передусім, продавцями і покупцями) з

При воду організації, використання і купівлі-продажу товарів тривалого

корис тування (телевізорів, холодильників, автомобілів, відеотехніки,

Пральних машин тощо) та поточного споживання.

Ринок робочої сили – сукупність економічних відносин з приводу ор-

Ганізації, купівлі-продажу робочої сили та її використання між зайняти-

Ми і незайнятими найманими працівниками, з одного боку, підприємця-

Ми і біржами праці (державними і приватними) – з іншого.

Робоча сила – сукупність фізичних, розумових і організаторських

Властивостей людини, набутих знань і досвіду, які вона застосовує в про-

Цесі виробництва для створення необхідного і додаткового продукту.

Роздержавлення – процес переходу державної власності в інші не-

Державні форми: приватну, кооперативну, акціонерну та ін.

Світова організація торгівлі (СОТ) – організація, заснована в 1994 р.

Генеральною угодою з тарифів і торгівлі з метою забезпечення вільногоДоступу до напівзакритих ринків країн-учасниць.

Світове господарство – сукупність національних господарств та еко-

Номічних взаємозв'язків між ними, або сукупність економічних відно син,

Які функціонують на національному та міжнародному рівнях і підпо-

Рядковуються дії відповідних законів.

Світовий ринок – сукупність сучасних національних ринків окремих

Країн у їх взаємодії, пов'язаних міжнародними економічними відносина-

Ми та наднаціональним регулюванням.

Синдикат – об'єднання низки підпри ємств однієї галузі промисло-


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)