АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які суттєві зміни відбуваються в об'єктах власності з розвитком

суспільства:

а) зростає чисельність та якісні параметри об'єктів власності;

б) зростає частка технічних засобів виробництва;

в) з'являється власність на робочу силу;

Г) велику роль відіграють продукти інтелектуальної власності?

18. У чому полягає головна функція власності:

а) забезпеченні зростання економічної ефективності;

б) створенні умов збалансованого розвитку економіки;

в) забезпеченні економічних інтересів суб'єктів власності;

Г) поєднанні головних факторів виробництва?

19. Якого аспекту власності не існує:

а) юридичного;

б) психологічного;

в) соціального;

Г) морального.

20. До форм трудової власності не належать:

а) одноосібне господарство;

б) ремісниче господарство;

в) феодальне господарство;

Г) дрібнотоварне господарство.

Вправи

Для кожного наведеного положення знайдіть відповідний йому тер-

мін чи поняття:

А) поняття, що відображає комплекс відносин щодо передачі державної

власності у інші форми;

Б) форма власності, яка формується за рахунок трудових доходів

Від ведення власного господарства, від коштів, вкладених у кре дитні

заклади, акції та інші цінні папери;

В) означає, що суб’єкти мають право практично вільно застосовувати

об’єкти власності, але в межах повноважень, які були надані власником;

Г) це система виробничих відносин між людьми з приводу привласнен-

Ня ними різноманітних речей (об’єктів) в усіх сферах суспільного від-

творення;

Д) це сукупність виробничих відносин між людьми з приводу привлас-

Нення ними об’єктів власності, передусім засобів виробництва, що

Породжує право володіння, користування та розпорядження цими

Об’єктами та результатами їхнього функціонування.

Терміни і поняття

Власність 5. Юридична власність

Володіння 6. Власність трудового колективу

Економічна власність 7. Розпорядження

Особиста власність 8. Роздержавлення

2. Розв’яжіть структурно-логічні тести:

1. Нижче наведено характеристики, які відносяться до поняття власності:

1) означає привласнення;2) відображає ставлення суб'єктів власності до їхніх об'єктів;

3) охоплює відносини між членами суспільства;

4) є основою відносин розподілу;

5) формує соціальну структуру суспільства;

6) породжує непримиримі суперечності інтересів;

Проявляється в певних правових формах (володіння, розпоряджен-

ня, використання);

Регулюється чинним законодавством.

Які з наведених характеристик помилкові?

Нижче наведені деякі якісні позитивні і негативні характеристики,


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)