АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Г) усі відповіді неправильні

Читайте также:
 1. Відповіді до теми № 4 «Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій»
 2. Відповіді до теми № 5 «Українська національно-демократична революція 1917 – 1921 рр.»
 3. Відповіді на тести
 4. Вкажіть номер неправильної відповіді. Аварійні події на АЕС за збільшенням тяжкість класифікується по рівнях шкалою МАГАТЕ 1990г.
 5. Вкажіть номер неправильної відповіді. Для виконання завдань по охороні громадського порядку організовуються:
 6. Вкажіть номер неправильної відповіді. До хімічних речовин із задушливою дією і ефектом марнотратника відносяться:
 7. Вкажіть номер неправильної відповіді. Захист органів дихання від фосгену:
 8. Вкажіть номер правильної відповіді.
 9. Вкажіть номер правильної відповіді. Гранично допустима річна ефективна доза опромінення населення в мирний час складає:
 10. Вкажіть номер правильної відповіді. На скільки відсотків був викид ядерного палива на Чорнобильській АЕС при аварії?
 11. Вкажіть номер правильної відповіді. Перша хімічна токсична речовина, яку було використано німцями в 1915 г. проти англо-французьких військ?
 12. Вкажіть номер правильної відповіді. У одному ТВЕЛі міститься ядерного палива?

4. Автомобіль ми можемо купити на:

а) ринку золота;

б) ринку предметів споживання;

в) ринку валюти;

В) ринку інформації.

5. Емісія цінних паперів – це:

а) придбання цінних паперів першим власником;

Б) випуск цінних паперів та розміщення їх на первинному ринку цін-

них паперів;

в) розрахунки за укладеними угодами по цінним паперам;

Г) торги на фондовій біржі.

6. Продаж товарів за штучно заниженими цінами – це:

а) кліринг;

б) монополія;

в) демпінг;

Г) конкуренція.

Якщо фермер уклав угоду про продаж майбутнього урожаю по

сучасним цінам, то така угода носить назву:

а) біржового доручення;

б) форвардної;

в) ф’ючерсної;

Г) лізинг.

8. Гроші виникли тому, що:

а) люди домовились про їх створення;

б) без них неможливе існування людини;

В) на ринку об'єктивно виникла необхідність у загальному товарному

еквіваленті;

Г) люди навчилися добувати благородні метали.

9. Що найбільш повно визначає сутність ринкового госпо дарства:

а) сфера товарного та грошового обігу;

б) сукупність підрозділів збуту та постачання виробничих підприємств;

в) невід'ємний компонент товарного виробництва й обігу;

Г) сукупність торговельно-посередницьких підприємств?

10. Що не є елементом механізму ринку:

а) пропозиція;

б) попит;

в) суспільний поділ праці;

Г) конкуренція?

11. Ринок існує там, де:

а) зберігаються матеріальні резерви і страхові запаси;

б) відбувається процес споживання життєвих благ і послуг;

в) попит взаємодіє з пропозицією і відбувається реалізація товарів;

Г) виробляються засоби виробництва та предмети споживання.

Що не належить до основних структурних елементів товар ного

ринку:

а) вся сукупність актів купівлі-продажу товарів;

б) споживання товарних продуктів;

в) попит і пропозиція товарів;

Г) конкуренція серед продавців і покупців і формування товарних цін?

На якому з ринків підприємці закуповують сировину, матеріа-

ли, прилади:

а) ринок цінних паперів;

б) ринок засобів виробництва;

в) споживчий ринок;

Г) ринок послуг?

14. Що не належить до функцій ринку:а) поєднання попиту і пропозиції;

б) стимулювання науково-технічного прогресу;

в) забезпечення всім членам суспільства прийнятного рівня життя;

Г) задоволення попиту споживачів?

У якому з положень дається правильне визначення по няття

«структура ринку»:

а) це сукупність установ, що забезпечують функціонування ринку;

б) це склад товарів і послуг, що обертаються на ринку;

в) це сукупність взаємопов'язаних різних видів ринків;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)