АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Концепції та моделі ринкової економіки

Читайте также:
 1. Авторегресійні моделі прогнозування
 2. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 3. Б) ринковій моделі.
 4. Бердичівський коледж промисловості, економіки та права
 5. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
 6. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 7. В чому полягають особливості концепції особистості Ч.Кулі – 15 б.
 8. Взаємозв'язок політики й економіки
 9. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки
 10. Визначальні риси традиційної (натуральної) економіки
 11. Визначення ринкової рівноваги.
 12. Визначення цінностей. Об'єктивістська та суб'єктивістська концепції цінностей

На сьогодні відомі чотири моделі ринкової економіки:

1) модель чистої конкуренції – на ринку існує велика кількість вироб-

ників та покупців, вихід і вхід на ринок легкі, всім доступні, товари

однорідні, однакові за якістю, держава не контролює відносини на та-

кому ринку. Такий ринок породжує монополію;

2) чиста монополія – один виробник диктує ціни, встановлює бар’єри

входу, негативно впливає на платоспроможність населення, формує

конкретне споживче середовище, є небезпечним для держави. Для за-

побігання створюють систему антимонополій;

3) монополістична конкуренція – велика кількість виробників, що виро-

бляють схожу, але неоднорідну продукцію, відбувається за рахунок

підвищення чи зниження цін або зменшення чи збільшення якості чи

кількості продукції. Ця модель притаманна більшості країн;

4) олігополія – незначна кількість продавців, які випускають однорідну

продукцію, але між ними існує розподіл ринків за регіонами і немає

конкурентної боротьби.

Концепції ринкової економіки:

1) чиста ринкова економіка Адама Сміта – держава виступає в ролі

„нічного сторожа”: основним механізмом регулювання є конкуренція

між товаровиробниками. Це вважається класичною ринковою еконо-

мікою, яка розвивається в усіх країнах світу;

62

2) соціально-орієнтоване ринкове господарство (засновники Ерхард та

Ойкне) основною рисою є те, що держава стає активним суб’єктом

економічних відносин.

Основні критерії цієї теорії:

1) провідна роль держави в регулюванні ринкових відносин, забезпе-

чення вільної конкуренції, яка поєднана із власною ініціативою та

активною участю держави у господарському житті;

2) система гарантованої державою свободи громадян та реалізація прин-

ципів соціальної справедливості, соціального захисту від негативного

прояву ринку;

3) на базі зростання продуктивності праці знижуються ціни, підвищу-

ється реальна заробітна плата, пенсії, що узгоджуються з рівнем жит-

тя (вартістю життя в країні);

4) держава розробляє та приймає закони, найважливішими елементами

яких є соціальні компоненти;

5) оптимальне поєднання ринкової економіки і планування, тобто цен-

тралізація управління всією економікою;

3) концепція змішаної економіки – грунтується на поєднанні ринко-вих відносин та планування (державному), поєднанні приватної і

державної власності на засоби виробництва, проведенні соціально-

інституційних реформ з метою побудови більш якісного суспільного

ладу.

Ця концепція розвивається в трьох варіантах:

1) консервативний (засновник Мілтон Фрідмен) – передбачає обмежен-

ня втручання держави в економіку, надання широкого права приват-

ному сектору, постійна фінансова підтримка новостворених підпри-

ємницьких структур;

2) ліберальний (засновник Гелбрейт) – характеризується тим, що в ньо-

го передбачена певна соціалізація виробництва, підпорядкування

приватного сектора інтересам суспільства;

3) соціал-реформістський – має на меті поєднання планування та ринку

централізованого та децентралізованого, індивідуальної та колектив-

ної форм власності.

63


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)