АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

На вартість його рішення на першому курсі, якщо Петро має можли-

Читайте также:
 1. X. Реформирование Петром I хозяйственной жизни страны и характерные черты социально-экономического развития России в первой четверти XVIII в.
 2. А. Рішення на застосування одного з перших трьох режимів радіаційного захисту
 3. Аренда в «Днепр» Днепропетровск (2012)
 4. Б. Рішення на застосування четвертого або п'ятого режимів радіаційного захисту
 5. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Закон обмеженості ресурсів. Альтернативні вибір та вартість. Крива виробничих можливостей.
 6. Билет № 16«Политика меркантилизма петровской эпохи:сущность и результаты».
 7. Большой Петровский театр 1825-1853 гг.
 8. В 1744 г. указом императрицы Елизаветы Петровны монастырь был удостоен почетного звания Лавры, что подчеркивало главенствующую роль монастыря среди других церковных учреждений.
 9. Вартість
 10. Вартість грошей в часі: нарощування і дисконтування
 11. Вирішення алгебричних рівнянь графічним методом за допомогою Simulink
 12. Вирішення диференційних рівнянь символічній формі

Вість у вільний від навчання час підробляти в магазині за 40 грн на

Місяць?

Наведіть приклади суспільних економічних благ, якими ви користу-

Єтесь на даний момент.

Господарства Полісся продали льону-трести льонозаводам на суму 150

Млн грн. Заводи, переробивши льон-тресту, одержали волокна на 175

Млн грн, яке продали прядильній фабриці. З цього волокна було ви-

Готовлено пряжі на суму 205 млн грн. Пряжу, у свою чергу, продали

Ткацькій фабриці, де з неї виготовили полотно на суму 245 млн грн.

Визначте: а) величину валового суспільного продукту; б) величину

Кінцевого та проміжного суспільного продуктів.

Національний дохід країни “А” у 2000 р. становив 136 млрд грн. У

2006 р. його виробництво знизилось на 55%. У 2000 р. в економіці

Країни було зайнято 25 млн осіб, а в 2006 р. – 23 млн осіб.

Визначте: а) величину отриманого в 2006 р. національного доходу; б)

Продуктивність праці в 2000 та 2006 роках.

У країні за рік вироблено засобів виробництва, предметів споживан-

Ня, інших матеріальних благ на загальну суму 250 млрд грн. Витраче-

Но на це матеріалів, сировини, палива та інших засобів виробництва

На суму 150 млрд грн. Крім того, населенню, підприємствам було на-

Дано послуг на 55 млрд грн. При наданні послуг використовувалися

Засоби праці, які частково були зношені і для поновлення їх вартості

Було нараховано 15 млрд грн в амортизаційний фонд.

Визначте обсяги: а) ВВП; б) національного доходу.

Тема 4. ВЛАСНІСТЬ У СИСТЕМІ

ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН

Суть власності, її економічний та юридичний зміст.

Визначення поняття власності, її зміст.

Еволюція власності.

Ознаки власності.

Типи, види та форми власності.

Суть та аналіз типів, видів та форм власності.

Суть та аналіз приватної власності.

Суть та аналіз колективної власності. Значення кооперативної влас-

Ності для побудови соціально орієнтованого суспільства.Реформування відносин власності на сучасному етапі розвитку України.

Основні функції власності.

Функціонування відносин власності.

Суть та методи приватизації.

Суть та методи роздержавлення

Основні поняття і терміни теми

Власність, відносини власності, економічна суть власності, юридична

Суть власності, володіння, розпорядження, користування, типи, форми

Та види власності, колективна власність, суспільна власність, державна

Власність, трудова та нетрудова приватна власність, кооперативна влас-

Ність, роздержавлення, приватизація, методи роздержавлення.

Питання для обговорення

У чому полягає суть та необхідність відносин власності? Аспекти

Власності.

Визначте суть економічного і юридичного розуміння відносин влас-

Ності.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)