АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

А. Рішення на застосування одного з перших трьох режимів радіаційного захисту

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. II. Контроль исходного уровня знаний студентов
 3. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 4. Абсолютное значение одного процента прироста
 5. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 6. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) – це правові акти, прийняті компетентними державними органами, що містять роз’яснення норм права або порядку їх застосування.
 7. Акти правозастосування, їх види
 8. Алгоритм обработки одного блока сообщения
 9. Аналіз бюджетного фінансування соціального захисту населення в регіоні (Калуський район, Івано-Франківська область)
 10. Аэробный гликолиз. Глюконеогенез. Пентозный цикл. Патология углеводного обмена.
 11. Б) Задание на проверку и коррекцию исходного уровня.

1. Передбачити додаткові заходи щодо зниження дозових навантажень на населення в ранній фазі радіаційної аварії.

2. На період формування радіоактивного сліду на місцевості для населення встановлюється режим "укриття" протягом двох тижнів, а надалі обмежується їх перебування на відбутій місцевості.

3. Визначається сумарна доза опромінення населення протягом двох тижнів після аварії при проживанні їх в звичайному режимі на сліді і від хмари, що проходить, яка може бути відвернена застосуванням режиму "укриття"

- - вирішуються завдання №2 і №3.

4. Визначається доза випромінювання (Dукр), яку може отримати населення протягом двох тижнів при їх проживанні в режимі "укриття". Вирішується завдання №2.

5. Визначається величина відверненої дози після застосування режиму «укриття»: , (мЗв). Якщо Dпрод<5мЗв, то робиться висновок про доцільність проведення цього дискомфортного захисного заходу і заміною його обмеженням часу перебування на відкритій місцевості та ін. заходами.

6. Для забезпечення соціального захисту населення, по додатку 23 встановлюється зона забруднення по статусу проживання на підставі дози випромінювання (опромінення), яку може отримати населення протягом одного року при проживанні в звичайному режимі. Вирішується завдання №2, початок опромінення tн=tф, а при застосуванні режиму «укриття» - після закінчення його застосування.

7. Визначається тривалість робіт першої зміни формувань цивільного захисту, території населеного пункту, що притягаються для деактивації території населеного пункту за умови:

- тривалість робочого часу tр=8 годин на добу;

- початок робіт на забрудненій території - через дві доби після аварії (tн = 3 доби.);

- особовий склад (аварійний персонал) відпочиває в одноповерхових кам'яних будинках. Допустима доза опромінення особового складу Dдоп приймається по нормах додатка 17 і приміткам до нього з розрахунку: (0,5-1) мГр/доба при встановлених дозових межах і до (2-4) мГр/доба при планованих дозових межах. Вирішується завдання №4.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)