АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Б. Рішення на застосування четвертого або п'ятого режимів радіаційного захисту

За величиною відверненої дози (додатки 19-21) уточнити: характер невідкладних (укриття або евакуація) або довгострокових (тимчасове відселення або переселення) протирадіаційних захисних заходів. Для цього:

1. Виконуються положення 2-4 розділи А.

2. Визначається величина відверненої дози застосуванням режиму «укриття»: , (мЗв).

Якщо отримана відвернена доза опромінення людей в режимі «укриття» перевищує верхню межу критерію (додаток 19) елітного заходу «укриття», то переходять до аналізу рівнів виправданості евакуації (додаток 19) або тимчасового відселення (додаток 20), для цього:

3. Визначається доза випромінювання, яку може отримати населення при проживанні на зараженій місцевості в звичайному режимі протягом 1 року (вирішується завдання №2).

Отримана доза опромінення порівнюється з межами критерій додатків 19 і 20 захисних заходів - евакуація або тимчасове відселення.

4. З ухваленням рішення на евакуацію, (повну) або на тимчасове відселення, необхідно визначити можливу дозу випромінювання (опромінення), яку можуть отримати люди при їх евакуації із зони забруднення, через 2-3 діб після аварії (час прийнятий умовно для учбового завдання). Вирішується завдання №5.

Якщо маршрут евакуації перетинає вісь сліду, то вирішується завдання №6.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)