АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Якісно змінює зміст праці, надає кожній особі (що закріплюється законо-

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 3. В кожній країні фінансова система відрізняється за своєю структурою.
 4. В) становлять зміст соціального захисту безробітних.
 5. Взаємозв'язок етапів аналізу з метою і змістом робіт
 6. Ви никнення й розвитку виробничих відносин, виокремлення в способі
 7. Визначити зміст «соціології молоді» – 15 б.
 8. Визначте зміст соціального конфлікту – 15 б.
 9. Визначте зміст соціології молоді – 15 б.
 10. Вимоги до змісту загальної середньої освіти
 11. Вимоги до змісту та розташування реквізитів
 12. Вимоги щодо змісту та оформлення документів

Давчими актами) будь-яку інформацію і знання.

Інфраструктура – капітальні блага, які зазвичай забезпечує держава

Для використання їх усіма громадянами і фірмами (наприклад, автомагі-

Стралі, мости, міські транспортні системи, системи водопостачання, во-

Доочисні споруди, аеропорти тощо).

Іпотечний кредит – кредит, який банки та спеціалізовані фінансово-

Кредитні інститути надають у формі довготер мінових позичок під заста-

Ву нерухомості.

Кадрова незалежність – здатність держави розвивати на рівні су-

Часних вимог системи освіти, охорони здоров'я, культури, зорієнтовані

На усунення кадрової небезпеки, і формувати на цій основі патріотично

На лаштований кадровий потенціал.

Капітал – виробниче відношення між най маними працівниками і ка-

Піталістами, за якого знаряддя праці, певні мате ріальні блага, мінові вар-

Тості є засобом привласнення частини чужої праці.

Капіталізація доходів – визначення ціни певного об'єкта купівлі-

Продажу на основі доходу, який приносить цей об'єкт.

Картель – об'єднання кількох підпри ємств однієї галузі виробництва,

Учасники якого зберігають власність на засоби виробництва і виробле-

Ний продукт, виробничу та комерційну са мостійність, а домовляються

Про частку кожного в загальному обсязі ви робництва, ціну, ринки збуту.

Кейнсіанство – один з напрямів сучасної макроекономічної теорії,

Представники якого вважають за необхідне активне державне регулю-

Вання економіки, здійснюють комплексний аналіз опосередкованого

Впливу держави на розвиток макроекономічних процесів.

Класична школа – панівний до появи робіт Джона Кейнса напрям

Аналітичної економії, засновником якого був Адам Сміт. Школа виходила

З того, що природні економічні закони (конкуренція, ціни, індивідуальні

Егоїстичні інтереси тощо) є найкращим механізмом узгодження приват-

Них і суспільних інтересів, розподілу ресурсів та доходів, стимулюванняЕфективного розвитку економіки.

Комерційний кредит – кошти, які підприємства (фірми, компанії)

На дають іншим підприємствам у формі продажу товару з відстрочкою

Плате жу й оформляють векселем з метою отримання позичкового відсо-

Тка.

Комунальна власність – форма колективної власності, за якої засо би

Виробництва, результати виробництва та праці привласнюються тери-

Торіальними колективами (громадами).

Конверсія – перехід від процесу мілітаризації економіки до економі-

Ки роззброєння, переведення військового виробництва на випуск про-


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)