АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ви никнення й розвитку виробничих відносин, виокремлення в способі

Читайте также:
 1. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 2. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 3. Б процес збільшення і розвитку приміської зони великих міст
 4. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Закон обмеженості ресурсів. Альтернативні вибір та вартість. Крива виробничих можливостей.
 5. В) виникнення й поглиблення суспільного поділу праці та економіч-
 6. Вентиляція виробничих приміщень
 7. Вибір стратегії соціально-економічного розвитку України
 8. Вивчення витоків рухливих ігор, обґрунтування закономірностей їх розвитку.
 9. Види виробничих витрат
 10. Визначення тенденції розвитку.
 11. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей.

Вироб ництва його первісних рушійних сил – продуктивних сил.

Природний рівень безробіття – такий рівень безробіття, за якого чин-

Ники, що підвищують і знижують заробітну плату і ціни, перебувають у

Рівновазі. За цього рівня безробіття темп інфляції не змінюється. Осно-

Вними чинниками зниження природного рівня безробіття є поліпшення

Інформованості населення про вільні робочі місця, вдосконалення про-

Фесійної підготовки з дефіцитних спеціальностей тощо.

Продуктивні сили – фактори (передусім людина), які забезпечують пере-

Творення речовин природи відповідно до потреб людей, створюють матеріаль-

Ні й духовні блага і визначають зростання продуктивності сус пільної праці.

Продуктивність праці – кількість продукції, виробленої за одиницю

Робочого часу.

Пропозиція – сукупність товарів і послуг з певними цінами, які ви-

Робники готові продати на ринку.

Проста праця – праця, яка не потребує відповідної освіти та кваліфі кації.

Протекціонізм – державна політика захисту внутрішнього рин-

Ку від іноземної конкуренції та сприяння національним компаніям у

Проникнен ні на зовнішні ринки.

Процес інтернаціоналізації грошових відносин – побудова цілісної

Інтернаціональної системи грошових відносин на основі перетворення

Світових грошей на матеріального носія інтернаціональної вартості і про-

Цесу інтернаціоналізації товарно-грошових відносин.

Раціональна зайнятість – зайнятість, яка має місце в суспільстві з

Урахуванням доцільності перерозподілу і використання трудових ресур-

Сів, їх статево-вікової та освітньої структури.

Реальна заробітна плата – кількість споживчих вартостей (товарів і

Послуг), які працівник може придбати за свій грошовий заробіток за пев-

Ного рівня цін після сплати податків.

Ревальвація (з лат. – оцінка) – підвищення обмін ного курсу грошової

Одиниці однієї країни до грошової одиниці іншої країни.Рента – дохід осіб, що забезпечують національну економіку зе-

Мельними ресурсами.

Реструктуризація підприємств – довготермінові сутнісно-якісні змі ни

Структури елементів цілісної економічної системи (техніко-економічних,

Організаційно-економічних відносин, відносин економічної власності,

Форм та методів управління) на мікрорівні та їх організаційно-правових

Форм з метою підвищення ефективності праці та конкурентоспромож-

Ності.

Речовий зміст способу виробництва – процес розвитку продуктив них

Сил, які виражають процес праці, ставлення людини до природи, техніко-


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)