АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вивчення витоків рухливих ігор, обґрунтування закономірностей їх розвитку

Читайте также:
 1. II. Вивчення нового матеріалу.
 2. II. Вивчення нового матеріалу.
 3. II. Вивчення нового матеріалу.
 4. II. Вивчення нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. II. Вивчення нового матеріалу.
 11. А) поглиблене вивчення курсу.
 12. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель

ЛЕКЦІЯ 8 РУХЛИВА ГРА ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РУХЛИВИХ ІГОР

1. Вивчення витоків рухливих ігор, обґрунтування закономірностей їх розвитку.

2. Поняття рухлива гра. Основні ознаки гри.

3. Оздоровче, освітнє та виховне значення гри.

4. Педагоги та вчені про рухливі ігри.

5. Святково-ігрова культура українців.

6. Рухливі ігри в вирішенні завдань фізичного виховання.

 

Вивчення витоків рухливих ігор, обґрунтування закономірностей їх розвитку.

Історія існування рухливих ігор бере початок з епохи палеоліту - давнього кам'яного віку, що датується часом від 3 млн. до 10 тис. років тому. Перші з'являються елементи ігор та забав, де поєднуються людський колективний крик, ритмічний рух і гук. Людина виводила танцювальні форми, образи, тісно пов'язані з власними виробничими потребами й діями. Так з'явилась первісна гра - це сукупність ритмічного руху тіла, музичного гуку і голосного крику. Тому, людський крик став одним із складників гри далеко раніше, ніж взагалі людина стала володіти артикульованим словом.

З часом широко побутували похоронні обряди, обряди пов'язані з народженням дитини, посвятою в мисливці, вибір вождя тощо. Проте, найбільшого розповсюдження набували ритуали, пов'язані з полюванням. Перед полюванням стародавні люди виконували ритуальні ігри, в процесі яких уражали зброєю малюнки або опудала тварин. Виражаючи своєю грою полювання, мисливець повторював рухи, що будуть виконуватися впродовж справжнього полювання. Якщо гра-образ розвивається успішно, а мисливець послідовно витримує засновану у грі форму і йде за захоплюючим ритмічним пориванням, то і в мисливця, і в глядача визріває переконаність в успішному полюванні. Учасники гри у радісній гармонії зі своєю жертвою та природою, як єдиним цілику перетворювалися на сміливих, сильних і впевнених мисливців. Гра перед полюванням - це умови досконалішого полювання. Кожна обрядова дія обов'язково включала різноманітні рухливі ігри, фізичні вправи, танці, боротьбу, метання, що позитивно впливало на фізичний розвиток і фізичну підготовленість давніх людей. Можна припустити, що існувала своєрідна мисливська магія. Люди намагалися забезпечити собі вдачу на полюванні за допомогою особливих обрядів, в зміст яких обов'язково входили різноманітні рухливі ігри.Кидання списів, каменів, релігійні уявлення і вірування (тотемізм, магія та анімізм) призвели до появи нових ритуалів, які відтворювали зміст рухливих ігор.

Отже, впродовж всього життя люди постійно грали в різноманітні ігри та забави. За їх допомогою вони готувалися до життя, оволодівали життєво необхідними уміннями і навичками. В свою чергу це свідчить про те, що рухливі ігри утворювались і розвивались внаслідок трудових дій людей, тісно пов'язаних із повсякденним життям, їх господарською діяльністю і ставленням до природи сил, стихій.

Тільки у період пізнього палеоліту та початку мезоліту рухливі ігри почали відділятися від трудових дій, що й призвело до їх виникнення як до окремого виду людської діяльності.

Таким чином, виникнення рухливих ігор обумовлюється не однією, а сукупністю причин, які розвиваючись, згідно закону переходу кількісних ознак в якісні, спричинили якісно нову галузь соціальної практики. Такими основними причинами були:

- біологічна потреба людини в руховій активності;

- умови життя давніх людей;

- підвищення свідомості первісних людей;

- розвиток магічних обрядів і вірувань.

Згодом, в процесі життя, виникли рухливі ігри, спеціально спрямовані на фізичний розвиток дітей.

Природні умови, історичні та економічні особливості розвитку тієї чи іншої частини України також наклали свій відбиток на народні рухливі ігри. В степовій частині України, де багато рівних майданчиків, в більшій мірі поширені ігри з елементами метання, бігу. В гірській місцевості розвинулись ігри на рівновагу, перетягування тощо.

Перші публікації народних ігор появилися уже в 1848 році (А.Териценко), в другій половині XIX ст. виходить ряд етнографічних праць з описом ігор України. Це праці Н.Марковича (1860), Б.Чубинського (1872,1877), А.Богдановича (1877).

Усе згадане говорить про те, що в результаті життя і побуту народу протягом віків в Україні сформувалися самобутні народні ігри і забави, які шліфувались і перевірялись досвідом людей багатьох поколінь. В них, як в дзеркалі, відображаються звичаї, традиції нашого народу, його побут та уявлення про світ, географічне положення та кліматичні умови місцевості. Недаремно геніальний Юліус Фугік зауважив, що „ігри дітей - дзеркало суспільства". їх величезна безмежна кількість складає цілий чарівний світ, у якому діти створюють самих себе, вчаться правильно оцінювати свої сили і здібності. Кожна гра, кожна забава, має свої специфічні функції і розвиває фізичні та моральні якості.

‡агрузка...

2. Поняття рухлива гра. Основні ознаки гри

Рухлива гра - це освітньо - оздоровчий засіб соціалізації особистості, здатний інтенсифікувати навчально-виховний процес, забезпечити мотиваційну основу для формування в діалектичному взаємозв'язку фізичних і духовних якостей та особистісну самореалізацію.

За допомогою рухливих ігор діти розвивають не тільки фізичні якості та здібності, але й опановують перші елементи грамотності, вивчаючи напам'ять вірші, скоромовки, лічилки, розвивають математичні здібності і розкривають для себе історію свого народу, вчаться любити народних героїв.

Різноманітні рухливі ігри є ефективним засобом активного відпочинку після розумової праці, ефективно впливають на діяльність серцево-судинної, дихальної, опорно-рухової систем організму, збуджують апетит і сприяють міцному сну.

Для сучасної філософії, гра - це термін, яким визначають форму поведінки тварин і людини, у якій відтворюються характерні риси об'єктивно доцільних способів дій, де моделюються відношення співробітництва або конфлікту між індивідами.

В довіднику " Естетичне виховання " гра розглядається, як вид людської діяльності, коли в певних ситуаціях відтворюються, засвоюються, вдосконалюються специфічні для людської культури форми та способи буття. Це одна з основних сфер естетичного виховання дітей. За допомогою гри передається досвід життєдіяльності старших поколінь.

Гра включає всі види природних рухів: ходьбу, біг, стрибки, метання, лазіння, вправи без предметів та з предметами. Світ ігор дуже різноманітний: рухливі, сюжетні, народні, вольові, спортивні, імітаційні, командні, групові, ігри-естафети, ігри-конкурси, ігри- забави, ігри-змагання.

Основні ознаки гри:

а) гра вільна - (думка, дія);

б) тимчасова діяльність (розумова, фізична);

в) обмеженість (час, простір);

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)