АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Вивчення нового матеріалу. 1. Пояснення вчителя на основі прикладів

Читайте также:
 1. II. Вивчення нового матеріалу.
 2. II. Вивчення нового матеріалу.
 3. II. Вивчення нового матеріалу.
 4. II. Вивчення нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. А) Оценка уровня подготовленности нового работника.
 11. А) поглиблене вивчення курсу.

1. Пояснення вчителя на основі прикладів. (ділення багатоцифрових чисел на трицифрові у випадку, коли в за­писі частки є нуль)

124476: 246 = 506 227920: 407 = 560

2. Закріплення вивченого.

128865: 213 = 605 635950: 805 = 790

III. Розвиток математичних знань.

1. Задача 980.

Учні розв'язують задачу самостійно.

Схема.

(Відповідь: 13 км/год.)

2. Задача 982.

Короткий запис.

b зошитів — а грн.

? зошитів — 9 грн.

Учні розв'язують задачу самостійно складанням виразу (9: (а: b).)

3. Задача 983.

Один учень усно складає план розв'язування задачі, після чого усі самостійно розв'язують діями з поясненням. Коли отримають відповідь, один учень виходить до дошки із зошитом і записує схему розв'язання задачі виразом.

Після цього усі учні самостійно складають цей вираз.

60: 3 • 2 • 3 + 60: 6 • 2 = 120 + 20 = 140 (хв)

4. Складання задачі про збирання огірків № 981.

(Фермер зібрав 1 т огірків. В перший магазин він відправив 125 кг огірків, а в другий — у 5 разів більше. Скільки кілограмів огірків залишилося у фермера?)

5. Вправа 979 виконується по варіантах.

Одночасно двоє учнів знаходять значення виразів на дошці. Учні класу після знаходження результату звіряють правильність виконання всіх дій.

(42 7 6805

1536 1008 349945)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)