АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Підсумок уроку. Оленка першого дня з'їла 12 цукерок, другого — 15, а третього — 6

Читайте также:
 1. II. Оголошення теми, мети і завдань уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Підсумок уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. IV. Підсумок уроку.
 10. ІІІ. Підсумок уроку.
 11. Комбінований урок як провідна форма організації навчання у початковій школі. Структура комбінованого уроку. Вимоги до сучасного уроку.

Оленка першого дня з'їла 12 цукерок, другого — 15, а третього — 6. Скільки в середньому цукерок в день з'їдала Оленка? (11 цукерок.)


№ уроку_______ Дата_________

Тема. Ділення з остачею на двоцифрове число, коли частка закінчується нулем. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на спільну роботу (№№ 931-938).

Мета. Ознайомити учнів з діленням на двоцифрове число з остачею, коли частка закінчується нулем. Закріплювати вміння учнів роз­в'язувати задачі на знаходження середнього арифметичного та на спільну роботу.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Усні обчислення.

1) 24: (6 – 24: 8) (8); 36: (12 – 36: 12) (4)

2) Знайди значення виразу 200: (а: 15) і 96: (120: а), якщо а = 30. (100; 24)

3) 1 ц • 25 (25 ц); 1 ц: 25 (4 кг); 1 ц: 25 кг (4); 1 ц – 25 кг (75 кг).

4)* У числі 16543 закреслити такі дві цифри, щоб число, записане реш­тою цифр,... а) було найбільшим; б) було найменшим (порядок цифр змінювати не можна). (654; 143)

2. Завдання для опитування учнів.

Картка 1 (для учнів із високим рівнем знань)

1. Склади задачу за коротким записом і розв'яжи її діями з поясненням.

Маса 1 ящика Кількість ящиків Маса
однакова   56 кг   112кг

(1) 112 + 56 = 168 (кг) — маса всіх ящиків; 2) 168: 12 = 14 (кг) — маса 1 ящика; 3) 56: 14 = 4 (ящ.) — відвезли у перший магазин; 4) 12 — 4 = 8 (ящ.) — відвезли у другий магазин.)

2. 8967: 61 – 6095: 53 (32)

Картка 2 (для решти учнів)

1. Задача № 931. (375 кг)

2. 9379: 83 – 3224: 31 (9)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення вчителя. (ділення з остачею на двоцифрове число, коли частка закінчується нулем)

2. Закріплення вивченого матеріалу.

а) Вправу № 933 виконати із записом на дошці. (240, ост. 11; 540, ост. 8)

б) Вираз 45248: 52 (870, ост. 8) виконати коментовано, а вирази 70 090: 73 і 36 666: 94 — самостійно. (960, ост. 10; 390, ост. 6)

в) Вправу № 934 виконати по рядах. (50; 63; 88)

III. Розвиток математичних знань.

1. Задача № 935. Короткий запис.

I насос: 24 хв — 4800 л

II насос: 40 хв — 4800 л

Разом:? хв – 4800 л

4800: (4800: 24 + 4800: 40) = 15 (хв)

2. Задача 936.

Вчитель запитує, що означають вирази 54 · 8; 4 · 54; 4 • 54 • 8.

Учні з'ясовують, що третій вираз є розв'язанням цієї задачі. (В: 1728 кг.)

IV. Підсумок уроку. 20: 7; 40: 9; 65: 15.


Картка 1

1. Склади задачу за коротким записом і розв'яжи її діями з поясненням.

Маса 1 ящика Кількість ящиків Маса
однакова   56 кг   112кг

2. 8967: 61 – 6095: 53

Картка 2

1. Задача № 931.

2. 9379: 83 – 3224: 31

Картка 1

1. Склади задачу за коротким записом і розв'яжи її діями з поясненням.

Маса 1 ящика Кількість ящиків Маса
однакова   56 кг   112кг

2. 8967: 61 – 6095: 53

Картка 2

1. Задача № 931.

2. 9379: 83 – 3224: 31

Картка 1

1. Склади задачу за коротким записом і розв'яжи її діями з поясненням.

Маса 1 ящика Кількість ящиків Маса
однакова   56 кг   112кг

2. 8967: 61 – 6095: 53

Картка 2

1. Задача № 931.

2. 9379: 83 – 3224: 31

Картка 1

1. Склади задачу за коротким записом і розв'яжи її діями з поясненням.

Маса 1 ящика Кількість ящиків Маса
однакова   56 кг   112кг

2. 8967: 61 – 6095: 53

Картка 2

1. Задача № 931.

2. 9379: 83 – 3224: 31


№ уроку_______ Дата_________

Тема. Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на знахо­дження середнього арифметичного. Задачі надроби (№№ 939-945).

Мета. Вчити учнів ділити іменовані числа на двоцифрові. Закріплювати вміння учнів розв'язувати задачі на знаходження середнього ариф­метичного та на дроби.

Зміст уроку


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)