АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміст уроку

Читайте также:
 1. II. Оголошення теми, мети і завдань уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Підсумок уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. IV. Підсумок уроку.
 10. IV. Підсумок уроку.
 11. V. Зміст теми заняття.
 12. Аналіз уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Усні обчислення.

1) Гра "Злови рибку". На дошці записи.

7: 4 8: 5 9: 6

26: 8 30: 9 49: 5

45: 6 70: 8 59: 9

До дошки виходять троє учнів. Вчитель дає кожному по три паперові "рибки", на зворотній стороні яких записано відповідь одного із виразів. Учень повинен знайти цей вираз. Учні кожного ряду слідкують за одним із стовпчиків і перевіряють правильність виконання ділення з остачею. Учень, який першим правильно знайде три вирази, виграє.

2) 1 год: 3 (20 хв); 1 см: 5 мм (2);

1 дм: 4 мм (25); 2 кг: 5 (400 г).

3) Площа прямокутника 36 м2. Якої довжини можуть бути його сторо­ни? (36 і 1; 18 і 2; 12 і 3; 9 і 4.)

4)* Площа прямокутника 45 м2, ширина — 5 м. Обчислити площу квад­рата, периметр якого дорівнює периметру цього прямокутника.

(45: 5 = = 9 (м) — довжина прямокутника;

(9 + 5) • 2 = 28 (м) — периметр прямо­кутника; периметр прямокутника дорівнює периметру квадрата;

28: 4 = = 7 (м) — сторона квадрата;

7 • 7 = 49 (м2) — площа квадрата.)

2. Завдання для опитування (диференційоване).

Картка 1 (для учнів із високим рівнем знань)

1) Площа прямокутника 32 см2, довжина — 8 см. Обчисли площу ква­драта, периметр якого дорівнює периметру прямокутника. (36 см2)

2) 473832: 9 (52648)

Картка 2 (для учнів із достатнім рівнем знань)

1) Площа прямокутника 54 см2, довжина — 9 см. Обчисли площу ква­драта, сторона якого дорівнює ширині цього прямокутника. (36 см2)

2) 8235: 3 (2745)

Картка 3 (для учнів із середнім і початковим рівнем знань)

1) Площа прямокутника 48 см2, ширина 6 см. Обчисли периметр пря­мокутника. (28 см).

Вказівка. У першій дії знайди довжину прямокутника за даною пло­щею і шириною. У другій дії знайди його периметр.

2) 5264: 7 (752)

ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Розв'язування задач. Задача 548.

Під час повторення умови задачі вчитель записує на дошці:

 

2 сівалки — 12 год — 96 га

1 сівалка — 7 год —? га

(Відповідь: 28 га.)

Задача 549.

Вчитель креслить на дошці схему.

o + o

з баранів з овець

Після цього учні самостійно розв'язують задачу, склавши вираз.

6 • 1240 + 4 • 720 = 10320.

2. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові за вправами №№ 546-547.

Вправу 546 виконати із записом на дошці.

III. Підсумок уроку.

Скільки цифр буде у частці 9100218: 3; 12240: 4; 5022: 9?


Картка 1

1) Площа прямокутника 32 см2, довжина — 8 см. Обчисли площу ква­драта, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

2) 473832: 9

Картка 2

1) Площа прямокутника 54 см2, довжина — 9 см. Обчисли площу ква­драта, сторона якого дорівнює ширині цього прямокутника.

2) 8235: 3

Картка 3

1) Площа прямокутника 48 см2, ширина 6 см. Обчисли периметр пря­мокутника.

Вказівка. У першій дії знайди довжину прямокутника за даною пло­щею і шириною. У другій дії знайди його периметр.

2) 5264: 7

Картка 1

1) Площа прямокутника 32 см2, довжина — 8 см. Обчисли площу ква­драта, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

2) 473832: 9


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)