АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ІІІ. Підсумок уроку

Читайте также:
 1. II. Оголошення теми, мети і завдань уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Підсумок уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. IV. Підсумок уроку.
 10. IV. Підсумок уроку.
 11. Комбінований урок як провідна форма організації навчання у початковій школі. Структура комбінованого уроку. Вимоги до сучасного уроку.

310-200; 500 · 50; 30 · 40 · 50.


№ 1

1) Склади вираз і знайди його значення.

Від добутку чисел 82000 і 9 відніми добуток чисел 67800 і 3.

2) У школі 960 учнів. цієї кількості — дівчатка, а решта — хлопчики. Скільки хлопчиків у школі?

№ 2

3) Склади вираз і знайди його значення.

4) Добуток чисел 507 і 400 збільш на частку чисел 288 953 і 7.

2) Відстань від дому до школи 432 м. Хлопчик пройшов цього і шляху. Скільки метрів йому залишилося ще пройти?

№ 1

1) Склади вираз і знайди його значення.

Від добутку чисел 82000 і 9 відніми добуток чисел 67800 і 3.

2) У школі 960 учнів. цієї кількості — дівчатка, а решта — хлопчики. Скільки хлопчиків у школі?

№ 2

5) Склади вираз і знайди його значення.

6) Добуток чисел 507 і 400 збільш на частку чисел 288 953 і 7.

2) Відстань від дому до школи 432 м. Хлопчик пройшов цього і шляху. Скільки метрів йому залишилося ще пройти?

№ 1

1) Склади вираз і знайди його значення.

Від добутку чисел 82000 і 9 відніми добуток чисел 67800 і 3.

2) У школі 960 учнів. цієї кількості — дівчатка, а решта — хлопчики. Скільки хлопчиків у школі?

№ 2

7) Склади вираз і знайди його значення.

8) Добуток чисел 507 і 400 збільш на частку чисел 288 953 і 7.

2) Відстань від дому до школи 432 м. Хлопчик пройшов цього і шляху. Скільки метрів йому залишилося ще пройти?

№ 1

1) Склади вираз і знайди його значення.

Від добутку чисел 82000 і 9 відніми добуток чисел 67800 і 3.

2) У школі 960 учнів. цієї кількості — дівчатка, а решта — хлопчики. Скільки хлопчиків у школі?


№ уроку_______ Дата_________

Тема. Задачі на пропорційне ділення. Розв'язування рівнянь і нерівностей (№№ 737-745).

Мета. Закріплювати вміння учнів розв'язувати задачі на пропорційне ділення; вчити складати задачі на пропорційне ділення за коротким записом. Удосконалювати вміння розв'язувати рівняння і не­рівності.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)