АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Розвиток математичних знань. Після аналізу задачі учні записують її розв'язання коментовано з місця

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. II. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

а) Задача № 852.

Після аналізу задачі учні записують її розв'язання коментовано з місця.

1) 900: 15 = 60 (км/год) — швидкість вантажівки;

2) 900: 10 = 90 (км/год) — швидкість легківки;

3) 60 + 90 = 150 (км/год) — швидкість їх зближення;

4) 900: 150 = 6 (год) — через стільки часу вони зустрінуться,

б) Складання задачі на рух за поданим виразом.

Задача № 853.

(42 — це може бути швидкість одного мотоцикліста; 48 — швидкість другого; 540 — відстань. Із двох міст, відстань між якими 540 км, виїхали одночасно назустріч один одному два мотоциклісти. Перший рухався з швид­кістю 42 км/год, а другий — 48км/год. Через скільки годин вони зустрілися?).

IV. Підсумок уроку.

Обчислити усно.

2800: (40: 2) – 70 • 2 (0)


Варіант 1

1) Один автобус проїхав 400 км, а другий 640 км. Перший автобус був у дорозі на 3 год менше, ніж другий. Скільки годин був у дорозі кожний автобус, якщо їх швидкість однакова?

2) 100 – (16 • 6 + 4): 25

Варіант 2

1) У магазин привезли 45 мішків пшениці і 25 мішків жита. Пшениці привезли на 1800 кг більше, ніж жита. Скільки кілограмів жита і скільки кілограмів пшениці завезли, якщо всі мішки були однакові?

2) 400 – 480: 6 + 180: 30


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)