АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І. Контроль, корекція і закріплення знань

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. II. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.
 12. III. Розвиток математичних знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

а) Закінчити розв'язування прикладів.

2806 Í = 11507 Í 2 = 15633 Í 4 =

б) Розв'язати задачу.

За течією катер пройшов 120 км зі швидкістю 30 км за годину. Проти течії цю саму відстань він пройшов зі швидкістю 20 км за годину. Скільки всього часу потрібно було катерові, щоб подолати відстань туди і назад?

(120 : 30 + 120 : 20 = 10 (год))

3. Картки для опитування.

№ 1

1) Обчисли.

13208 · 5 6117 · 7

(66040; 42819.)

2) Розв'яжи задачу.

Потяг проїхав 480 км зі швидкістю 60 км/год. Який шлях він пройде за той самий час, якщо рухатиметься зі швидкістю 70 км/год?

(Розв'язання: 70 • (480 : 60) = 560 (км).)

№ 2

1) Обчисли.

18304 · 6 8239 · 4

(109824; 32956)

2) Розв'яжи задачу.

Поштовий літак летить зі швидкістю 225 км/год, а автомобіль руха­ється втричі повільніше. Яка швидкість автомобіля? (Розв'язання: 225 : 3 = 75 (км/год).)

4. Усні обчислення.

а) Виконання вправи № 439.

б) Задачі.

• Заєць стрибнув 6 разів, по 4 м кожного разу. Вовк таку відстань подолав за 3 стрибки. Якої довжини стрибок у Вовка? (4 · 6 : 3 = 8 (м))

• Вовк і Заєць — сусіди по дачі. Довжина межі між дачами 24 м. Свою сторону Заєць відгородив парканом, закопуючи через кожні 4 м стовпець. Скільки всього знадобилося стовпців? (7 стовпців.)

• На одну шальку терезів Заєць поклав цеглину, а на другу — такої цеглини і дві гирі: 1 кг і 500 г. Терези зрівноважені. Знайдіть масу цеглини.

(Відповідь: 3 кг.)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)