АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І. Контроль, корекція та закріплення знань. 1) Замінити меншими одиницями

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. II. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.
 12. III. Розвиток математичних знань.

1. Усні обчислення.

1) Замінити меншими одиницями.

5 років (60 міс); 2 роки 2 міс. (26 міс); 4 доби (96 год);

2 доби 2 год (50 год); 6 год (360 хв); 10 хв 5 с (605 с).

2) Замінити більшими одиницями.

12 міс. (1 рік); 13 міс. (1 рік 3міс); 24 міс. (2роки);

25 міс. (2роки 1міс); 60 хв (1 год); й 70 хв (1 год 10 хв);

120 хв (2 год); 140 хв (2 год 20 хв).

3)* Давньогрецький математик Архімед народився у 287 році до нашої ери і прожив 75 років. У якому році він помер? (287 — 75 = 212 (р. до н.е.)).

2. Завдання для опитування (за вибором учня).

Картка 1

1. Склади і розв'яжи задачу за її коротким записом.

  Вантажність машини Кількість рейсів Загальна маса зерна
І машина   ч 18т 42 т o
  однакова  
II машина   ?

Задачу розв'яжи діями з поясненням. (Відповідь: 6рейсів, 8рейсів.)

2) 6496: 203 (32)

Картка 2

1) Склади і розв'яжи задачу за її коротким записом.

3 друкарки — 3 дні— 315 сторінок.

1 друкарка — 5 днів —? сторінок.

(Відповідь: 175 сторінок.)

2) 9760: 305 (32)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Самостійне опрацювання матеріалу за вправами 1003 і 1004.

2. Заміна більших одиниць вимірювання меншими.

5 діб 15 год; 20 хв 23 с: 2 роки 10 міс.

Зразок. 5 діб 15 год = 24 • 5 + 15 = 135 (год)

3. Заміна менших одиниць вимірювання більшими. 315с; 50 год; 40 міс.

Зразок. 315 с = 315: 60 = 5 (ост. 15) = 5 хв 15 с

40 міс. = 40: 12 = 3 (ост. 4) = 3 роки 4 міс.

4. Письмова заміна більших одиниць вимірювання часу меншими. Озна­йомлення учнів за вправою 1005.

(Відповідь: 1275хв; 1136 год; 1067с; 929хв.)

5. Закріплення вивченого за вправою 1006.

Перетворення 210 хв і 50 міс. виконати коментовано, решту — самостійно.

(Відповідь: 780 с 20 с 45 хв

20 год 8хв 3доби

3 год 30хв 4 р. 2 міс.)

6. Вправа 1007 виконується самостійно. (Відповідь: 16 год 27 хв.)

7. Задача 1008. Короткий запис.

7 рулонів — 50 м2

? рулонів - 200 м2

Проаналізувавши зміст задачі, вчитель з'ясовує, що задачу не можна розв'язати зведенням до одиниці, бо 50 не ділиться на 7. Задачу можна розв'язати способом відношень. У скільки разів більшу площу стін тре­ба обклеїти, у стільки разів більше потрібно рулонів взяти. Після цього діти записують розв'язання самостійно виразом. 7 • (200: 50) = 28 (рулонів)

III. Підсумок уроку.

1800 хв = o год; 5 діб 2 год = o год.


Картка 1

1. Склади і розв'яжи задачу за її коротким записом.

  Вантажність машини Кількість рейсів Загальна маса зерна
І машина   ч 18т 42 т o
  однакова  
II машина   ?

Задачу розв'яжи діями з поясненням.

2) 6496: 203

Картка 2

1) Склади і розв'яжи задачу за її коротким записом.

3 друкарки — 3 дні— 315 сторінок.

1 друкарка — 5 днів —? сторінок.

2) 9760: 305

Картка 1

1. Склади і розв'яжи задачу за її коротким записом.

  Вантажність машини Кількість рейсів Загальна маса зерна
І машина   ч 18т 42 т o
  однакова  
II машина   ?

Задачу розв'яжи діями з поясненням.

2) 6496: 203

Картка 2

1) Склади і розв'яжи задачу за її коротким записом.

3 друкарки — 3 дні— 315 сторінок.

1 друкарка — 5 днів —? сторінок.

2) 9760: 305

Картка 1

1. Склади і розв'яжи задачу за її коротким записом.

  Вантажність машини Кількість рейсів Загальна маса зерна
І машина   ч 18т 42 т o
  однакова  
II машина   ?

Задачу розв'яжи діями з поясненням.

2) 6496: 203


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)