АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Підсумок уроку. — За малюнком на с. 96 дайте відповіді на запитання

Читайте также:
 1. II. Оголошення теми, мети і завдань уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. IV. Підсумок уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. IV. Підсумок уроку.
 10. ІІІ. Підсумок уроку.
 11. Комбінований урок як провідна форма організації навчання у початковій школі. Структура комбінованого уроку. Вимоги до сучасного уроку.

— За малюнком на с. 96 дайте відповіді на запитання. Яка маса 5 овець і 3 поросят? (390 кг) На скільки кілограмів вівця легша від бичка? (На 420 кг) Маса скількох овець буде дорівнювати масі одного бичка? (8)


№ 1

1) Сторона рівностороннього шестикутника дорівнює 8 см. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього шестикутника.

2) 9000 – 75663: 9

№ 2

1) Сторона рівностороннього п'ятикутника 16 см. Знайти площу ква­драта, периметр якого дорівнює периметру цього п'ятикутника.

2) 20000 - 58849: 7

№ 1

1) Сторона рівностороннього шестикутника дорівнює 8 см. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього шестикутника.

2) 9000 – 75663: 9

№ 2

1) Сторона рівностороннього п'ятикутника 16 см. Знайти площу ква­драта, периметр якого дорівнює периметру цього п'ятикутника.

2) 20000 - 58849: 7

№ 1

1) Сторона рівностороннього шестикутника дорівнює 8 см. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього шестикутника.

2) 9000 – 75663: 9

№ 2

1) Сторона рівностороннього п'ятикутника 16 см. Знайти площу ква­драта, периметр якого дорівнює периметру цього п'ятикутника.

2) 20000 - 58849: 7

№ 1

1) Сторона рівностороннього шестикутника дорівнює 8 см. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього шестикутника.

2) 9000 – 75663: 9

№ 2

1) Сторона рівностороннього п'ятикутника 16 см. Знайти площу ква­драта, периметр якого дорівнює периметру цього п'ятикутника.

2) 20000 - 58849: 7

№ 1

1) Сторона рівностороннього шестикутника дорівнює 8 см. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього шестикутника.

2) 9000 – 75663: 9

№ 2

1) Сторона рівностороннього п'ятикутника 16 см. Знайти площу ква­драта, периметр якого дорівнює периметру цього п'ятикутника.

2) 20000 - 58849: 7

№ 1

1) Сторона рівностороннього шестикутника дорівнює 8 см. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього шестикутника.

2) 9000 – 75663: 9

№ 2

1) Сторона рівностороннього п'ятикутника 16 см. Знайти площу ква­драта, периметр якого дорівнює периметру цього п'ятикутника.

2) 20000 - 58849: 7


№ уроку_______ Дата_________

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу (№№ 629-639).

Мета. Ознайомити учнів із діленням на 10, 100, 1000 з остачею. Закріп­лювати вміння учнів розв'язувати задачі на спільну роботу та діли­ти багатоцифрові числа на одноцифрові.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Усні обчислення.

а) Вправа 629.

б) Вправа 630.

в) 3 двох сіл одночасно виїхали назустріч один одному два мотоцикліс­ти. Швидкість першого мотоцикліста 40 км/год, другого — 50 км/год. Яка відстань між селами, якщо вони зустрілися через 2 год? (180 км.)

Завдання для опитування за варіантами.

Варіант 1

1) 16 ц 08 кг: 4 (4 ц 02 кг); 6 ц: 4 кг (150)

2) (14234 – 8798): 6 (906)

Варіант 2

1) 6 кг 375 г: 5 (1 кг 275 г); 12 ц: 30 кг (40)

2) 92184 – 8272: 8 (91150)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)