АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І. Контроль, корекція і закріплення знань. 1. Перевірка домашнього завдання

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. II. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.
 12. III. Розвиток математичних знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

а) Закінчити розв'язування прикладів.

80016 Í 5 = 160009 Í 3 = 100027 Í 6 =

(400080; 480027; 600162.)

б) Скласти задачу за скороченим записом і розв'язати її.

Рухомий об'єкт Швидкість Час Відстань
Вертоліт Літак 210 км/год 485 км/год 4 год 2 год на ?

(Розв'язання: 485 · 2 – 210 · 4= 130(км))

в) Змінити одне із чисел в умові попередньої задачі так, щоб її можна було розв'язати за схемою: (o — o) • o = o (Наприклад, (485 – 210) • 2.)

3. Картки для опитування.

№ 1.

1) Обчисли письмово.

3007 – 6; 10508 – 9; 4001 – 5. (18042; 94572; 20005.)

2) Розв'яжи задачу.

Велосипедист за вітром їхав зі швидкістю 15 км/год і проїхав 45 км. Цю відстань проти вітру він проїхав зі швидкістю 9 км/год. На скільки більше часу витратив велосипедист, коли їхав проти вітру?

Вказівка. Пригадай, як за відстанню і швидкістю знайти час.

(Розв'язання: 45 : 9 – 45 : 15 = 2 (год).)

№ 2.

1) Обчисли письмово.

20208 – 5; 3017 – 7; 19007 – 5. (101040; 21119; 95035.)

2) Розв'яжи задачу.

За течією катер пройшов 150 км зі швидкістю 30 км за годину. Проти течії цю саму відстань він пройшов зі швидкістю 25 км за годину. Скіль­ки часу затратив катер на всю подорож?

(Розв'язання: 150: ЗО + 150: 25 = 11 (год).)

4. Усні обчислення.

а)

б) Задачі.

• У ящику 18 кг лимонів. Скільки кілограмів лимонів у 7 таких ящи­ках? (126 кг)

• На скільки днів вистачить 1 кг цукру, коли щодня витрачати по 50 г? (На 20 днів.)

• На скільки днів вистачить 1 кг чаю, коли щодня витрачати по 5 г? (На 200 днів.)

• Маса порожнього товарного вагона 9 т, а тепловоза — 100 т. Знайти масу порожнього товарного потяга, який складається із 30 вагонів. (370 т)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)