АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Вивчення нового матеріалу. 1. Пояснення вчителя. (ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі)

Читайте также:
 1. II. Вивчення нового матеріалу.
 2. II. Вивчення нового матеріалу.
 3. II. Вивчення нового матеріалу.
 4. II. Вивчення нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. А) Оценка уровня подготовленности нового работника.
 11. А) поглиблене вивчення курсу.

1. Пояснення вчителя. (ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі)

Закріплення вивченого матеріалу.

а) Вправа 573.

Пояснити детально розв'язання прикладів.

б) Вправу 571 виконати коментовано. (Відповідь: 10509, 94003,180034,20002)

III. Розвиток математичних знань.

1. Розв'язування задач.

а) Задачу № 572 учні розв'язують самостійно після виконання корот­кого запису на дошці. (Відповідь: 432 гусениці.)

б) Задачу № 574 учні розв'язують дія­ми з поясненням. (Відповідь: 36 см2.)

в) Учні, які розв'язали задачу 574, виконують обчислення виразів у впра­ві 570. (Відповідь: 27049; 216392; 0; 264465; 37105; 713.)

IV. Підсумок уроку.

— Сторона рівностороннього трикутника 4 см. Знайдіть сторону квадра­та, периметр якого дорівнює периметру цього трикутника. (Відповідь: 3 см.)

 

Вчитель: Луцковська А. А.


 

Варіант 1

а) Три однакові жатки за 5 год роботи скосили 60 га жита. Скільки гекта­рів жита зможе скосити одна така жатка за 8 год роботи?

б) 124116: 4 =

Варіант 2

а) 800 ц сіна коням вистачить на 32 дні, а коровам — на 40 днів. На скільки днів вистачить 450 ц сіна для коней та корів разом?

б) 14721: 7

Варіант 1

а) Три однакові жатки за 5 год роботи скосили 60 га жита. Скільки гекта­рів жита зможе скосити одна така жатка за 8 год роботи?

б) 124116: 4 =

Варіант 2

а) 800 ц сіна коням вистачить на 32 дні, а коровам — на 40 днів. На скільки днів вистачить 450 ц сіна для коней та корів разом?

б) 14721: 7

Варіант 1

а) Три однакові жатки за 5 год роботи скосили 60 га жита. Скільки гекта­рів жита зможе скосити одна така жатка за 8 год роботи?

б) 124116: 4 =

Варіант 2

а) 800 ц сіна коням вистачить на 32 дні, а коровам — на 40 днів. На скільки днів вистачить 450 ц сіна для коней та корів разом?

б) 14721: 7

Варіант 1

а) Три однакові жатки за 5 год роботи скосили 60 га жита. Скільки гекта­рів жита зможе скосити одна така жатка за 8 год роботи?

б) 124116: 4 =

Варіант 2

а) 800 ц сіна коням вистачить на 32 дні, а коровам — на 40 днів. На скільки днів вистачить 450 ц сіна для коней та корів разом?

б) 14721: 7

Варіант 1

а) Три однакові жатки за 5 год роботи скосили 60 га жита. Скільки гекта­рів жита зможе скосити одна така жатка за 8 год роботи?

б) 124116: 4 =

Варіант 2

а) 800 ц сіна коням вистачить на 32 дні, а коровам — на 40 днів. На скільки днів вистачить 450 ц сіна для коней та корів разом?

б) 14721: 7

 


№ уроку_______ Дата_________

 

Тема. Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Усклад­нені задачі на зведення до одиниці (№№ 577—585).

 

Мета. Ознайомити учнів із діленням багатоцифрових чисел, що закінчу­ються нулями. Закріплювати вміння учнів ділити багатоцифрові числа на одноцифрові. Вправляти учнів у розв'язуванні задач на зведення до одиниці. Дати поняття про знаходження площі поверхні куба.

 

Зміст уроку


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)