АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Варіант 1. 1) Один автобус проїхав 400 км, а другий 640 км

Читайте также:
 1. Алгоритм «варіант 1»
 2. Варіант 1
 3. Варіант 10
 4. Варіант 10
 5. Варіант 11
 6. Варіант 11
 7. Варіант 12
 8. Варіант 13
 9. Варіант 14
 10. Варіант 15
 11. Варіант 15

1) Один автобус проїхав 400 км, а другий 640 км. Перший автобус був у дорозі на 3 год менше, ніж другий. Скільки годин був у дорозі кожний автобус, якщо їх швидкість однакова?

2) 100 – (16 • 6 + 4) : 25

Варіант 2

1) У магазин привезли 45 мішків пшениці і 25 мішків жита. Пшениці привезли на 1800 кг більше, ніж жита. Скільки кілограмів жита і скільки кілограмів пшениці завезли, якщо всі мішки були однакові?

2) 400 – 480 : 6 + 180 : 30

Варіант 1

1) Один автобус проїхав 400 км, а другий 640 км. Перший автобус був у дорозі на 3 год менше, ніж другий. Скільки годин був у дорозі кожний автобус, якщо їх швидкість однакова?

2) 100 – (16 • 6 + 4) : 25

Варіант 2

1) У магазин привезли 45 мішків пшениці і 25 мішків жита. Пшениці привезли на 1800 кг більше, ніж жита. Скільки кілограмів жита і скільки кілограмів пшениці завезли, якщо всі мішки були однакові?

2) 400 – 480 : 6 + 180 : 30

Варіант 1

1) Один автобус проїхав 400 км, а другий 640 км. Перший автобус був у дорозі на 3 год менше, ніж другий. Скільки годин був у дорозі кожний автобус, якщо їх швидкість однакова?

2) 100 – (16 • 6 + 4) : 25

Варіант 2

1) У магазин привезли 45 мішків пшениці і 25 мішків жита. Пшениці привезли на 1800 кг більше, ніж жита. Скільки кілограмів жита і скільки кілограмів пшениці завезли, якщо всі мішки були однакові?

2) 400 – 480 : 6 + 180 : 30

Варіант 1

1) Один автобус проїхав 400 км, а другий 640 км. Перший автобус був у дорозі на 3 год менше, ніж другий. Скільки годин був у дорозі кожний автобус, якщо їх швидкість однакова?

2) 100 – (16 • 6 + 4) : 25

 


№ уроку_______ Дата_________

Тема. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 • 403. Задачі на рух і площу (№№ 857-864).

Мета. Ознайомити учнів із множенням багатоцифрових чисел на три­цифрові у випадку, коли другий множник в середині містить нуль. Закріплювати вміння учнів розв'язувати задачі на рух і площу.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Усні обчислення.

1) Вправа 857.

2) 27 ц : 3 кг (900); 27 м : 90 см (30);

40 міс. = o років o міс. (3 р. 4 міс); 200 хв = o год o хв (3 год 20 хв).

2. Завдання для опитування.Картка 1 (для учнів із високим і достатнім рівнем знань)

1. Із двох міст, відстань між якими 150 км, виїхали одночасно назуст­річ один одному 2 велосипедисти. Через скільки годин вони зустрінуть­ся, коли вони їдуть так, що перший міг би проїхати весь шлях за 15 год, а другий — за 10 год?

2. 463 • 521 – 194 • 234 (195827)

Картка 2 (для учнів із середнім та початковим рівнем знань)

1. З двох сіл виїхали одночасно назустріч один одному 2 мотоцикліс­ти. Швидкість першого мотоцикліста 30 км/год, а другого — 40 км/год. Знайди відстань між цими селами.

2. 125 • 546 – 709 • 83 (9403)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення вчителя на основі порівняння знаходження числових зна­чень добутків.

2. Закріплення вивченого. Вправа 859.

Два вирази виконати із записом на дошці, третій — коментовано, чет­вертий — самостійно.

(257301; 421 616; 767685; 254 940)

Для учнів із високим рівнем знань додатково обчислити.

2456 • 405 (994 680) 2 081 • 207 (430 767)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.044 сек.)