АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Варіант 2

Читайте также:
 1. Алгоритм «варіант 1»
 2. Варіант 1
 3. Варіант 1
 4. Варіант 10
 5. Варіант 10
 6. Варіант 11
 7. Варіант 11
 8. Варіант 12
 9. Варіант 13
 10. Варіант 14
 11. Варіант 15
 12. Варіант 15

1. Обчислити письмово. (Завдання оцінюється 1 балом.)

736 : 8 (92) 2625 : 3 (875) 9224:4(2306)

2. Із чисел 3, 8, 10, 24 вибрати такі значення а, при яких нерівність буде правильною. (1 бал.)

240 : а < 80 (8, 10, 24)

3. Обчислити вирази. (1 бал.)

218 км 400 м : 8 (27 км 300м) 2 т 035 кг : 5 кг (407)

4. Виконати дії. (1 бал)

101 100 – (50 442 : 6 + 28 799) (63 894)

5. Розв'язати задачу. (2 бали.)

Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 8 см. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього трикутника. (36 см2)

6. Розв'язати задачу. (З бали.)

Сім ткаль за 5 днів виткали 1470 м тканини. Скільки метрів тканини витче одна ткаля за 6 днів? (Відповідь: 252 м).

7. Оленка та Наталка мали однакову кількість книг. Під час обміну за кожні три Оленчині книги Наталка давала п'ять своїх. Через кілька таких обмінів в Оденки стало на 12 книг більше, ніж у Наталки. Скільки разів дівчатка обмінювалися книгами? (12 : (5 — 3) =6 (разів)) (3 бали.)


Варіант 1

1. Обчислити письмово. (1 бал.)

624 : 8 2736:6 7347 :3

2. Із чисел 2, 6, 10, 18 вибрати такі значення х, при яких нерівність буде правильною. (1 бал.)

180 : х < 50

3. Обчислити вирази. (1 бал.)

2 т 035 кг : 5 кг 54 ц 36 кг : 6

4. Виконати дії. (1 бал.)

101000 – (50442 : 6 + 27694)

5. Розв'язати задачу. (2 бали.)

Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 12 см. Знайти пло­щу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього трикутника.

6. 4 палітурники за 7 днів переплели 588 книг. Скільки книг переплете один палітурник за 5 днів? (3 бали.)

7. У Костика й Андрійка була однакова кількість касет. За кожні три Костикові касети Андрійко давав для обміну п'ять своїх. У кого касета стало більше і на скільки після чотирьох таких обмінів? (3 бали.)

Варіант 2

1. Обчислити письмово. (1 бал.)

736 : 8 2625 : 3 9224 : 4

2. Із чисел 3, 8, 10, 24 вибрати такі значення а, при яких нерівність буде правильною. (1 бал.)

240 : а < 80

3. Обчислити вирази. (1 бал.)

218 км 400 м : 8 2 т 035 кг : 5 кг

4. Виконати дії. (1 бал)

101 100 – (50 442 : 6 + 28 799)

5. Розв'язати задачу. (2 бали.)

Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 8 см. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього трикутника.6. Розв'язати задачу. (3 бали.)

Сім ткаль за 5 днів виткали 1470 м тканини. Скільки метрів тканини витче одна ткаля за 6 днів?

7. Оленка та Наталка мали однакову кількість книг. Під час обміну за кожні три Оленчині книги Наталка давала п'ять своїх. Через кілька таких обмінів в Оденки стало на 12 книг більше, ніж у Наталки. Скільки разів дівчатка обмінювалися книгами? (3 бали.)


№ уроку_______ Дата_________

Тема. Аналіз тематичного опитування. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Складені задачі, які включають знаходження частин (№№ 640-648).

Мета. Проаналізувати помилки, допущені учнями під час виконання кон­трольної роботи. Вчити учнів знаходити частину числа та число за його частиною. Удосконалювати вміння учнів розв'язувати складені задачі, які включають знаходження частин.

Зміст уроку


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)