АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I. Контроль, корекція та закріплення знань

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. II. Розвиток математичних знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. III. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.

1. Усні обчислення.

1) доби = o год; року = o міс; 240 хв = o год;

15 міс. = o рік o міс; 3 роки 8 міс. = o міс; 1 год 40 хв = o хв.

2) Скільки часу пройшло від початку доби, якщо годинник показує чверть на 9-ту год вечора? (20 год 15 хв)

3) У школі навчається 400 учнів. Доведіть, що хоча б двоє учнів наро­дилися в один і той самий день. (1 рік = 365 днів, а учнів 400; якщо 365учнів народилися у різні дні року, то решта (400 — 365 = 35) учнів народилися в один із тих самих днів, що перші 365 учнів.)

2. Завдання для опитування (диференційоване).

Картка 1 (для учнів із високим і достатнім рівнем знань)

1) Два пароплави вийшли одночасно назустріч один одному з двох пристаней і зустрілися через 10 год, причому швидкість першого паро­плава на 6 км/год більша, ніж другого. Скільки кілометрів пройшов кож­ний пароплав, якщо відстань між пристанями 380 км?

(1) 380: 10 = 38 (км/год) — швидкість зближення пароплавів;

2) 38 — 6 = 32 (км/год) — такою була б їх швидкість зближення, якби вони мали однакові швидкості;

3) 32: 2 = 16 (км/год) — швидкість другого пароплава;

4) 16 • 10 = 160 (км) — подолав другий пароплав до зустрічі;

5) 380 — 160 = 220 (км) — пройшов перший пароплав до зустрічі.) 2) Скільки днів триває літо? (92 дні.)

Картка 2 (для учнів із середнім і початковим рівнем знань)

1) Двома однаковими косарками за 6 год скосили 36 га трави. Скільки гектарів трави можна скосити трьома такими косарками за 8 год? Склади вираз за схемою.

o: o: o • o • o- (Відповідь: 72 га.)

2) 27 діб 18 год = o год (666 год.)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)