АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Підсумок уроку. Стоїть дуб, на ньому 12 гілок, на кожній гілці по 4 гілочки, на кожній гілочці по 7 жолудів

Читайте также:
 1. II. Оголошення теми, мети і завдань уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Підсумок уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. IV. Підсумок уроку.
 10. ІІІ. Підсумок уроку.
 11. Комбінований урок як провідна форма організації навчання у початковій школі. Структура комбінованого уроку. Вимоги до сучасного уроку.

Загадка 1

Стоїть дуб, на ньому 12 гілок, на кожній гілці по 4 гілочки, на кожній гілочці по 7 жолудів. (Рік, місяці, тижні, дні.)

Загадка 2

Вони несхожі на обличчя. Різниця вічна є у них: він завше всіх до праці кличе, вона до сну скликає всіх. (День і ніч.) — А разом що буде? (Доба.)


№ 1

1) 29041 • 7 – 336018 : 6

2) Порівняй.

ц o т год o 45 хв

№ 2

1) 335208 : 8 – 39876

2) Порівняй:

м o дм год o 45 хв

 

№ 1

1) 29041 • 7 – 336018 : 6

2) Порівняй.

ц o т год o 45 хв

№ 2

1) 335208 : 8 – 39876

2) Порівняй:

м o дм год o 45 хв

№ 1

1) 29041 • 7 – 336018 : 6

2) Порівняй.

ц o т год o 45 хв

№ 2

1) 335208 : 8 – 39876

2) Порівняй:

м o дм год o 45 хв

№ 1

1) 29041 • 7 – 336018 : 6

2) Порівняй.

ц o т год o 45 хв

№ 2

1) 335208 : 8 – 39876

2) Порівняй:

м o дм год o 45 хв


№ уроку_______ Дата_________

Тема. Визначення часу. Визначення тривалості подій за календарем. За­дачі на знаходження суми двох добутків і задачі, обернені до роз­ширених задач на суму двох добутків (№№ 995— 1002).

Мета. Вчити учнів визначати час та тривалість подій за табелем-кален-дарем. Закріплювати вміння учнів розв'язувати задачі на знахо­дження суми двох добутків і задач, обернених до розширених задач на суму двох добутків.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)