АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І. Контроль, корекція та закріплення знань. 1) Гра "Хто швидше?"

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. II. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.
 12. III. Розвиток математичних знань.

1. Усні обчислення.

1) Гра "Хто швидше?"

Учні з кожного ряду по черзі виходять до дошки і усно розв'язують одне рівняння, розв'язок записують справа на гілочці. Ряд, учні з якого першими доберуться до найвищої гілочки і не допустять жодної помилки, переможе.

2) Довжина і ширина прямокутника відповідно дорівнюють 8 см і 4 см, 10 см і 6 см, 15 см і 4 см. Знайти площу і периметр кожного прямокутни­ка. (32 см2, 24 см; 60 см2, 32 см; 60 см2, 38 см.)

3) *Є прямокутники зі сторонами 1 см і 5 см, 2 см і 4 см, 3 см і 3 см. Який із цих прямокутників має найбільшу площу? (1 · 5 = 5 (см2); 2 · 4 = 8 (см2); 3 · 3 = 9 (см2). Найбільша площа у квадрата.)

2. Завдання для опитування учнів класу.

Задача. У ларку було 200 кг фруктів. До обіду продали х кг фруктів, а після обіду — у кг. Скільки кілограмів фруктів залишилося? Склади вираз, за допомогою якого розв'язується задача. Знайди значення ви­разу, якщо х = 49, у = 63.

(200 – (х + у) = 200 – (49 + 63) = 88 (кг),)

Картки для опитування

№ 1

1. У спортивному залі було 150 м'ячів. Учням одного класу видали с м'ячів, а другого — d м'ячів. Скільки м'ячів залишилося у спортзалі? Склади вираз, за допомогою якого розв'язується задача. (150 — с — d) 2. x – 4560 = 48450 (х = 53010)

№ 2

1. У магазин привезли 800 кг картоплі. За перший день продали k кг картоплі, а за другий — d кг. Скільки кілограмів картоплі залишилося? Склади вираз, за допомогою якого розв'язується задача. (800 — k — d)

2. 67 063 – х = 9 086 (х = 57 977)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)